Направо към съдържанието

Удроу Уилсън

От Уикицитат

Томас Удроу Уилсън (Thomas Woodrow Wilson, 18561924), 28 президент на САЩ (19131921). През 1920 г. получава Нобелова награда за мир.


 • Аз използвам не само целия ум, с който разполагам, но и целия ум, който мога да взема назаем.
  I not only use all the brains that I have, but all that I can borrow.


 • Ако и кучето не иска да дойде при вас, след като ви е видяло в лицето, трябва да се приберете в къщи и да инспектирате собствената си съвест.
  If a dog will not come to you after having looked you in the face, you should go home and examine your conscience.


 • Ако искате да си създадете врагове, само опитайте се да промените нещо.
  If you want to make enemies, try to change something.


 • Ако мислите твърде много за преизбирането си, явно е много трудно да ви преизберат.
  If you think too much about being re-elected, it is very difficult to be worth re-electing.


 • Америка е създадена не да произвежда богатство, а да реализира визия, да реализира идеал – да открива и крепи свободата сред хората.
  America was established not to create wealth but to realize a vision, to realize an ideal - to discover and maintain liberty among men.


 • Америка живее в сърцето на всеки човек, който желае да намери област, в която да е свободен да сътвори съдбата си, каквато той я избере.
  America lives in the heart of every man everywhere who wishes to find a region where he will be free to work out his destiny as he chooses.


 • Бизнесът е в основата на всяко нещо в нашия национален живот, включително и на духовния ни живот. Свидетели сме, че дори и в Господната молитва, първото обръщение е за насъщния хляб. Никой не може да се покланя на Господ или да обича съседа си на празен стомах.
  Business underlies everything in our national life, including our spiritual life. Witness the fact that in the Lord's Prayer, the first petition is for daily bread. No one can worship God or love his neighbor on an empty stomach.


 • Бих искал да изгубя в кауза, която един ден ще спечели, отколкото да спечеля в кауза, която един ден ще загуби.
  I would rather lose in a cause that will some day win, than win in a cause that will some day lose.


 • Бих предпочел да принадлежа на един бедна нация, която е свободна, отколкото на богата нация, която е изгубила вкуса си към свободата.
  I would rather belong to a poor nation that was free than to a rich nation that had ceased to be in love with liberty.


 • В сравнение с човечността, в сравнение с червената кръв на американския народ, имотите трябва да заемат второ място, а не първо.
  Property as compared with humanity, as compared with the red blood in the American people, must take second place, not first place.


 • В ухото на лидера трябва да звънят гласовете на хората.
  The ear of the leader must ring with the voices of the people.


 • Вие не сте тук само за да изкарвате прехраната си. Вие сте тук за да помогнете на света да живее по-изобилно, с по-добра визия, с по-силен дух за надежди и постижения. Вие сте тук, за да направите света по-богат; и станете по-бедни, ако допуснете да забравите това поръчение.
  You are not here merely to make a living. You are here in order to enable the world to live more amply, with greater vision, with a finer spirit of hope and achievement. You are here to enrich the world, and you impoverish yourself if you forget the errand.


 • Въпросът за въоръженията, независимо дали по земя или по море, е най-непосредствения и практически въпрос, свързан с бъдещата съдба на народите и на човечеството.
  The question of armaments, whether on land or sea, is the most immediately and intensely practical question connected with the future fortunes of nations and of mankind.


 • Демокрацията е не толкова форма на управление, колкото набор от принципи.
  Democracy is not so much a form of government as a set of principles.


 • Дори селянинът да стане цар, това съвсем не прави царството демократично.
  That a peasant may become king does not render the kingdom democratic.


 • Единственият смисъл на препятствията е да бъдат преодолявани. Всичко което препятствията могат да направят на смелите хора, е не да ги наплашат, а да ги предизвикат.
  The only use of an obstacle is to be overcome. All that an obstacle does with brave men is, not to frighten them, but to challenge them.


 • Едно хладно решение струва повече от хиляда прибързани съвети. Това, което трябва да се направи, е да се даде повече светлина, а не топлина.
  One cool judgment is worth a thousand hasty counsels. The thing to do is to supply light and not heat.


 • Има благословени моменти, когато по един или по друг начин забравям, че съм президент на Съединените щати.
  There are blessed intervals when I forget by one means or another that I am President of the United States.


 • Интересът не обвързва нациите, дори понякога ги разделя. Но съчувствието и разбирането ги обединяват.
  Interest does not tie nations together; it sometimes separates them. But sympathy and understanding does unite them.


 • Историята на свободата е история на съпротивата.
  The history of liberty is a history of resistance.


 • Кажи ми кое е правило и аз ще се боря за него.
  Tell me what is right and I will fight for it.


 • Консерватор е някой, който не прави никакви промени и се консултира с баба си в случай на съмнение.
  A conservative is someone who makes no changes and consults his grandmother when in doubt.


 • Консерваторът е човек, който седи и мисли, но по-често седи.
  A conservative is a man who just sits and thinks, mostly sits.


 • Моите идеали за университета са тези на истинската демокрация и сериозната стипендия. Изглежда, че те, двете, вървят заедно.
  My own ideals for the university are those of a genuine democracy and serious scholarship. These two, indeed, seem to go together.


 • Не е светски човек този, който познава само последната мода.
  He is not a true man of the world who knows only the present fashions of it.


 • Не може да има равенство или възможности, ако животът на мъжете, жените и децата не е защитен от последиците от големите индустриални или социални процеси, които те не могат да променят, да контролират или просто да се справят.
  There can be no equality or opportunity if men and women and children be not shielded in their lives from the consequences of great industrial and social processes which they cannot alter, control, or singly cope with.


 • Не съм сигурен, дали е от първостепенно значение да бъдете щастливи. Много нещастни хора са донесли огромна полза за себе си и за света.
  I am not sure that it is of the first importance that you should be happy. Many an unhappy man has been of deep service to himself and to the world.


 • "Неутралитет" е дума с негативен смисъл. Тя не изразява това, което Америка трябва да чувства. Не се опитваме да се пазим от неприятностите; опитваме се да запазим основите, върху които трябва да бъде възстановен мирът.
  Neutrality is a negative word. It does not express what America ought to feel. We are not trying to keep out of trouble; we are trying to preserve the foundations on which peace may be rebuilt.


 • Никога не се опитвайте да убиете човек, който е извършил самоубийство.
  Never attempt to murder a man who is committing suicide.


 • Няма да говоря с неуважение към Републиканската партия. Аз винаги говоря с уважение за миналото.
  I will not speak with disrespect of the Republican Party. I always speak with respect of the past.


 • Няма по-висша религия от службата в името на човека. Да се работи за общото благо е най-върховното вероизповедание.
  There is no higher religion than human service. To work for the common good is the greatest creed.


 • Обикновено се счита, че именно младите хора са ридикали. Това е популярна заблуда, Най-консервативните хора, които някога съм срещал, са колежанските студенти. Радикали те са хората, отминали средната възраст.
  Generally young men are regarded as radicals. This is a popular misconception. The most conservative persons I ever met are college undergraduates. The radicals are the men past middle life.


 • Отдавна се радвам на приятелството и другарството на републиканците защото по природа съм учител и бих искал да ги науча на нещо.
  I have long enjoyed the friendship and companionship of Republicans because I am by instinct a teacher, and I would like to teach them something.


 • Под "радикал" аз разбирам човек, който отива твърде далеч; по "консерватор" разбирам някой, който не отива много далеч; под "реакционер" – човек, който никъде няма да отиде.
  By 'radical,' I understand one who goes too far; by 'conservative,' one who does not go far enough; by 'reactionary,' one who won't go at all.


 • Предпазливостта е тайният агент на егоизма.
  Caution is the confidential agent of selfishness.


 • При всяка криза в живота на човека е абсолютно необходимо да имаш съчувстващ приятел, пред когото можеш да мислиш на глас без ограничения или опасения.
  At every crisis in one's life, it is absolute salvation to have some sympathetic friend to whom you can think aloud without restraint or misgiving.


 • Просперитетът е задължително първата тема на една политическа кампания.
  Prosperity is necessarily the first theme of a political campaign.


 • Първото и най-важно условие за успешното лидерство е абсолютното идентифициране с някаква кауза.
  Absolute identity with one's cause is the first and great condition of successful leadership.


 • Свободата никога не идва от правителството, а винаги от поданиците. Историята на свободата е история на ограничаване на държавната власт, а не на увеличаването й.
  Liberty has never come from Government. Liberty has always come from the subjects of it. The history of liberty is a history of limitations of governmental power, not the increase of it. • Струва си да се бориш за някакво право, само ако можеш да го използваш.


 • Хората понякога ме наричат идеалист. Ето това е начинът, по който мога да бъда американец. Америка е единствената нация от идеалисти в света.
  Sometimes people call me an idealist. Well, that is the way I know I am an American. America is the only idealistic nation in the world.


 • Човек, който плува срещу течението, познава силата му.
  The man who is swimming against the stream knows the strength of it.