Направо към съдържанието

Максим Горки

От Уикицитат

А • Б • В • Г • Д • Е • Ж • З • И • Й • К • Л • М • Н • О • П • Р • С • Т • У • Ф • Х • Ц • Ч • Ш • Щ • Ъ • Ю • Я


Максим Горки (18681936) е псевдоним на руския писател Алексей Максимович Пешков. Автор е на романа "Майка", отразяващ революционните борби и настроения в началото на ХХ век в Русия, на романа-епопея "Животът на Клим Самгин", на драмата "На дъното" и на други произведения с романтично-героични образи. • Ако врагът не се предаде, него го унищожават.
  Если враг не сдается, – его уничтожают.


 • Ако никой не те обича, безсмислено е да живееш на света.
  Если никто тебя не любит — неразумно жить на свете.


 • Ако през цялото време на човек му говорят, че е "прасе", то в края на краищата той действително ще заквичи.
  Если всё время человеку говорить, что он "свинья", то он действительно в конце концов захрюкает.


 • Ако си млад, трудно ще повярваш в опасността.
  Если молод — не легко веришь в опасность.


 • Ако хората се оценяват според работата, то тогава конят струва повече от всеки човек.
  Ежели людей по работе ценить, тогда лошадь луч­ше всякого человека. • Бедните хора са по-красиви, а богатите — по-силни…
  Бедные люди — красивее, а богатые — сильнее…


 • Безумството на храбрите — това е мъдростта на живота!
  Безумство храбрых — вот мудрость жизни! • В живота винаги има място за подвизи.
  В жизни всегда есть место подвигам.


 • В каретата на миналото няма да отидеш никъде…
  В карете прошлого — никуда не уедешь…


 • Висотата на културата винаги се намира в пряка зависимост от любовта към труда…
  Высота культуры всегда стоит в прямой зависимости от любви к труду…


 • Времето е враг на хората, които обичат спокойния живот…
  Время — враг людей, которые любят спокойную жизнь…


 • Всички думи са родени от делата.
  Все слова рождены деянием. • Да не чувстваш в себе си желания, значи да не живееш.
  Не чувствовать в себе желаний — значит, не жить.


 • Да учим децата е необходимо, но трябва да разберем, че е много полезно и сами да се учим от децата.
  Учить детей — дело необходимое, следует понять, что весьма полезно и нам самим учиться у детей.


 • Децата са много често по-умни от възрастните и винаги по-искрени.
  Дети очень часто умнее взрослых и всегда искреннее.


 • Децата са утрешните ни съдии.
  Дети — это завтрашние судьи наши.


 • Думата е като дреха за всички факти и за всички мисли.
  Слово — одежда всех фактов, всех мыслей. • Езикът е оръжието на литератора, както пушката за войника. Колкото по-добро е оръжието, толкова по-силен е войникът…
  Язык — это оружие литератора, как ружьё — солдата. Чем лучше оружие — тем сильнее воин… • Животът винаги ще бъде достатъчно лош за да може желанието за по-хубаво да не угасва никога в човека.
  Жизнь всегда будет достаточно плоха для того, чтобы желание лучшего не угасало в человеке.


 • Животът е устроен така дяволски изкусно, че не умеейки да ненавиждаш, не можеш искрено и да обичаш.
  Жизнь устроена так дьявольски искусно, что, не умея ненавидеть, невозможно искренне любить. • За всичко, което човек взема, той плаща със самия себе си.
  За все, что человек берет, он платит собой.


 • За да имаш право да критикуваш, трябва да вярваш в някаква истина.
  Чтобы иметь право критиковать — надо верить в какую—то истину.


 • За свободните са достижими всички висоти.
  Для свободных — все высоты достигаемы.


 • За човека няма и не може да има нищо по-близко от човека.
  Для человека нет и не может быть ничего ближе человека. • Избирай си другари след оглеждане, защото има хора, които са заразни като болест…
  Товарищей выбирай себе с оглядкой, потому что есть люди, которые заразны, как болезнь…


 • Каквото и да прави човек в Русия, все едно — жалко за него.
  Что человек на Руси ни делает, все равно его жалко.


 • Книгите чети, ала помни — книгата си е книга, но ти си поразмърдай своя ум.
  Книги читай, однако помни — книга книгой, а своим мозгом двигай.


 • Когато много питат — малко мислят и лошо помнят.
  Когда много спрашивают — мало думают и плохо помнят.


 • Когато нещо се прави от нужда, то в него радост няма да усетиш.
  Когда что-нибудь делается по нужде, так в этом радости не сыщешь.


 • Когато природата лишила човека от способността му да ходи на четири крака, за бастун му е дала идеал. И оттогава той подсъзнателно се стреми към по-доброто - все по-нагоре.


 • Когато трудът е удоволствие, животът е хубав! Когато трудът е задължение, животът е робство!
  Когда труд — удовольствие, жизнь — хороша! Когда труд — обязанность, жизнь — рабство!


 • Когато човекът иска да научи — той изследва, когато иска да се скрие от житейските тревоги — той си измисля.
  Когда человек хочет узнать — он исследует, когда он хочет спрятаться от тревог жизни — он выдумывает.


 • Красотата и мъдростта са в простотата.
  Красота и мудрость — в простоте. • Личният егоизъм е родният баща на подлостта.
  Личный эгоизм — это родный отец подлости.


 • Лъжата е религията на робите и господарите. Истината — е богът на свободния човек.
  Ложь — религия рабов и хозяев. Правда — бог свободного человека.


 • …Любовта е като огъня за желязото, което иска да стане стомана.
  …Любовь — как огонь железу, которое хочет быть сталью…


 • Любовта — това е желанието да се живее.
  Любовь — это желание жить. • …Малкият човек, когато иска да раобти, е непреодолима сила!
  …Маленький человек, когда он хочет работать, — непобедимая сила! • На всеки ден трябва да се гледа като на един малък живот.
  На день надо смотреть, как на маленькую жизнь.


 • На мене хората са ми интересни докато искат нещо, докато отиват някъде, докато търсят друго, докато се опитват…, но ако са постигнали целта си и са се спрели, те престават да ми бъдат интересни.
  Мне люди до той поры нравятся, пока они хотят чего—нибудь, куда-нибудь идут, ищут чего-то, мучатся… но если они дошли до цели своей и остановились, тут они уже неинтересны.


 • Най-голямата наслада, най-възвишената радост от живота е да се чувстваш необходим и близък на хората.
  Лучшее наслаждение, самая высокая радость жизни — чувствовать себя нужным и близким людям.


 • Най-голямата радост от живота е да се чувстваш нужен и близък на хората.
  Самая высокая радость жизни — чувствовать себя нужным и близким людям.


 • Най-превъзходната длъжност е да бъдеш човек на тази земя.
  Превосходная должность — быть на земле человеком.


 • Наш възпитател е нашата дейтвителност.
  Наш воспитатель — наша действительность.


 • Не бъдете равнодушни, защото равнодушието е смъртоносно за човешката душа.
  Не будьте равнодушны, ибо равнодушие смертоносно для души человека.


 • Не знаейки миналото, е невъзможно да се разбере истинският смисъл на настоящето и целите на бъдещето.
  Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего.


 • Не се сърдете на глупаците — те ще живеят още дълго и към тях следва да се отнасяме като към лошо време.
  Не сердитесь на дураков, они будут жить еще долго, к ним следует относиться, как к дурной погоде.


 • Няма такъв кон, който може да избяга от самия себе си.
  Нет такого коня, на котором от самого себя ускакать можно. • Основната задача на всички църкви е била една и съща: да внушава на бедните младежи, че за тях няма щастие на тази земя, а то им е приготвено на небесата, а също и че каторжният труд за всеки чужди чичко е богоугодно дело.
  Основная задача всех церквей была одна и та же: внушать бедным холопам, что для них — нет счастья на земле, оно уготовано для них на небесах, и что каторжный труд на чужого дядю — дело богоугодное.


 • От човека остават само неговите дела.
  От человека остаются только одни его дела. • Подлеците са най-строги съдии.
  Подлецы — самые строгие судьи.


 • Процесът на развитието на културата е процес на преодоляване на трудностите.
  Процесс развития культуры есть процесс преодоления трудностей. • Само най-голямото изкуство — музиката — е способно да докосне душите.
  Только величайшее искусство — музыка — способно коснуться глубин души.


 • Силата на познанието е в съмнението.
  Сила познания — в сомнении.


 • Смисълът на живота е в красотата и силата на стремежите към целите — и трябва всеки ден от битието да има своя някаква висока цел.
  Смысл жизни в красоте и силе стремления к целям, и нужно, чтобы каждый момент бытия имел свою высокую цель.


 • Смисълът на живота е в усъвършенстването на човека.
  В совершенствовании человека — смысл жизни.


 • Стопанин е този, който се труди…
  Хозяин тот, кто трудится…


 • Стремежът напред — това е целта на живота. Нека всеки живот бъде стремеж и тогава той ще бъде пълен с изключително прекрасни часове.
  Стремление вперед — вот цель жизни. Пусть же вся жизнь будет стремлением, и тогда в ней будут высоко прекрасные часы. • Талантът — това е вярата в себе си, в своята сила.
  Талант — это вера в себя, в свою силу.


 • Талантът е като породист кон — трябва да се научим да го управляваме, защото ако само дърпаме поводите на всички страни, конят ще се превърне в кранта…
  Талант — как породистый конь, необходимо научиться управлять им, а если дергать повода во все стороны, конь превратиться в клячу…


 • Трябва да живееш влюбен в нещо недостъпно. Човек расте, стремейки се нагоре.
  Нужно жить всегда влюбленным во что-нибудь недоступное тебе. Человек становится выше ростом от того, что тянется вверх.


 • Трябва да знаем не само за да знаем, а за да се научим на правим.
  Знать необходимо не затем, чтоб только знать, но для того, чтоб научиться делать.


 • Трябва да обичаш онова, което правиш, и тогава трудът - дори и най-грубият - се извисява до творчество.
  Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд — даже самый грубый — возвышается до творчества.


 • Трябва да умеете да извличате от фактите смисъл.
  Нужно уметь извлекать из факта смысл. • Учи се от всички, но не подражавай никому.
  Учитесь у всех — не подражайте никому.


 • Учителят, ако е честен, то винаги трябва да е внимателен ученик.
  Учитель, если он честен, всегда должен быть внимательным учеником. • Хората се объркват в масата излишни думи.
  Люди запутываются в массе лишних слов.


 • Хубавата книга е просто празник.
  Хорошая книга — просто праздник.


 • Хубавото винаги запалва желанието за по-добро.
  Хорошее всегда зажигает желание лучшего. • Целият свят е за хората, но за какво са хората, ако не заради самите себе си?
  Весь мир для людей, но для чего же люди, если они не сами для себя? • Човекът — ето това е истината! Всичко в човека, и всичко за човека! Съществува само човекът, а всичко останало е работа на неговите ръце и неговия ум! Човек! Това е просто великолепно! Това звучи… гордо!
  Человек — вот правда! Всё — в человеке, всё для человека! Существует только человек, всё же остальное — дело его рук и его мозга! Человек! Это — великолепно! Это звучит… гордо! — из "На дъното"


 • Човекът е създаден, за да върви напред и нагоре… Не може да има каквото и да било благополучие, ако всички легнат под дърветата и повече нищо не похванат да правят.
  Человек создан затем, чтобы идти вперед и выше… Не может быть какого-то благополучия, когда все лягут под прекрасными деревьями и больше ничего не будут делать.


 • Човешката култура е дело на трезви умове.