Направо към съдържанието

Валентина Беднова

От Уикицитат

Валентѝна Николàевна Беднòва (рус.Валентина Николаевна Беднова, р.1947) е руски инженер-електрончик, обществен деец, публицист, хуморист и афорист от гр. Каменск-Уралски, Свердловска област.


А • Б • В • Г • Д • Е • Ж • З • И • Й • К • Л • М • Н • О • П • Р • С • Т • У • Ф • Х • Ц • Ч • Ш • Щ • Ъ • Ю • Я


А[редактиране]


 • Ако врагът не се предава, отиват на компромис с него.
  Если враг не сдается, с ним идут на компромисс.


 • Ако всичко излиза от пределите на твоето разбиране, трябва да преместиш пределите.
  Если все выходит за пределы твоего понимания, надо раздвигать свои пределы.


 • Ако грешките ни са известни единствено нам, те по-лесно се понасят.
  Если наши ошибки известны лишь нам, их легче переносить.


 • Ако грешките са твърде много, учете се от тяхното количество.
  Если ошибок слишком много, учитесь на их количестве.


 • Ако искаш да бъде велик, опознай себе си.
  Хочешь быть великим – познай себя.


 • Ако не би имало глупаци, то и геният не би имал кому да каже своите мисли.
  Если бы не было глупцов, гению некому было бы высказывать свои мысли.


 • Ако работата може да се отложи за утре, тя може да се отложи и завинаги.
  Если дело можно отложить на завтра, его можно отложить навсегда.


 • Ако са те настъпали, значи не са те забелязали.
  Если тебе наступили на пятку, значит, кто – то не замечает тебя.


 • Ако спиралата се прекъсне, то историята се движи праволинейно, докъдето й видят очите.
  Если спираль обрывается, то история движется прямолинейно, куда глаза глядят.


 • Ако сте на страната на малцинството, поне бъдете и благоразумни.
  Если вы на стороне меньшинства, будьте хотя бы благоразумны.


 • Ако тебе не те интересува миналото, едва ли бъдещето ще се заинтересува от тебе.
  Если тебя не интересует прошлое, вряд ли будущее заинтересуется тобой.


 • Ако човека не го ценят, то той е напълно свободен да си постави свободна цена.
  Если человека не ценят, то он вправе назначать себе свободную цену.


Б[редактиране]


 • Бог има много чудеса, а човек – много съмнения в Него.
  У Бога чудес много, а у человека – сомнений в Нём.


 • Бъдещето е прекрасно, ако е прекрасно миналото.
  Будущее прекрасно, если прекрасно прошлое.


В[редактиране]


 • В началото беше словото… А какво стана впоследствие с него…
  В начале было СЛОВО... А что с ним стало впоследствии...


 • В очите говореше истината. А зад очите – всичко останало.
  Говорил правду в глаза. А за глаза – все остальное.


 • Виж над какво се смее човек и ще разбереш дали е велик.
  Посмотри, над чем смеется человек, и узнаешь, велик ли он.


 • Винаги е приятно да чуеш съвета на умен човек… и да направиш нещата по своему.
  Всегда приятно выслушать совет умного человека, а сделать по – своему.


 • Времето не е само пари, но и исторически грешки.
  Время – не только деньги, но и – исторические ошибки.


 • Всеки може да сгреши, но не всеки може да го разбере.
  Любой может ошибаться, но не любому дано это понять.


Г[редактиране]


 • Глупавият търси грешките в другите, умният – в себе си, а мъдрият – прощава на всички.
  Глупый ищет ошибки у других, умный у себя, а мудрый – всех прощает.


 • Глупост е едно от качествата на ума, когато той действа въпреки благоразумието.
  Глупость – это одна из граней ума, когда он действует вопреки благоразумию.


 • Големият ум е необходим…, за да се измислят по-големи глупости.
  Большой ум нужен для того, чтобы изобретать большие глупости.


Д[редактиране]


 • Да работиш означава винаги да мърдаш нещо.
  Работать – всегда означает шевелить чем – либо.


 • Да оголиш корена на глупостта – това е върхът на мъдростта.
  Обнажить корень глупости – вот вершина мудрости.


 • Докато седем пъти го отмериш, вече са отрязали.


Е[редактиране]


 • Една жена, за да си промени мнението, трябва много бързо да се съгласиш с нея.
  Чтобы женщина изменила свое мнение, надо быстро с ней согласиться.


 • Едно е да видиш, друго е да разбереш, а трето – да повярваш на всичко това.
  Одно дело – видеть, другое – понимать, третье – верить всему этому.


 • Екологията е наука за мястото на човека в природата.
  Экология – наука о месте человека в природе.


Ж[редактиране]


 • Женските цели и мъжките задачи никога не съвпадат, обаче мъжките цели и женските задачи съвпадат много често.
  Женские цели и мужские задачи никогда не совпадают, а вот мужские цели и женские задачи совпадают очень часто.


 • Живей така, че твоите грешки да съответстват на твоята възраст.
  Живи так, чтобы твои ошибки соответствовали твоему возрасту.


 • Животът е даден на човека, също както щастието, но той все към нещо друго се стреми.
  Жизнь человеку уже дана, как счастье, но он всегда стремиться ещё к чему-то.


 • Животът не стои на едно място – той постоянно се изсипва в миналото.
  Жизнь не стоит на месте – она постоянно проваливается в прошлое.


 • Животът протича бързо, ако човек потъне в него.
  Жизнь протекает быстро, если человек в ней тонет.


З[редактиране]


 • За вкусове не спорят. Тях най-искрено ги натрапват.
  О вкусах не спорят. Их искренне навязывают.


 • За глупостта съществуват граници, а за ума – бариери.
  Для глупости существуют границы, а для ума – шлагбаумы.


 • За да опознае себе си, умният се стреми да узнае хората, а глупавият – тяхното мнение за себе си.
  Чтобы познать себя, умный стремиться узнать людей, а глупый – их мнение о себе.


 • За да пишеш за живота, трябва или да го познаваш, или да го измислиш.
  Для того, чтобы писать о жизни, надо её либо знать, либо выдумать.


 • За да преживееш живота си глупаво – само един ум не стига.
  Прожить свою жизнь глупо, одного ума мало.


 • За мнозина доброто не им е по джоба, а злото – още по-малко.
  Многим добро не по карману, а зло – и тем более.


 • За ума е постижимо както най-великото, така и най-малкото, глупостта обаче едва ли ще отличи едното от другото.
  Уму дано постичь как самое великое, так и самое малое, глупость же вряд ли отличит одно от другого.


 • Забраненият плод е сладък, а забраненото чувство е още по-сладко.
  Запретный плод сладок, а запретное чувство еще слаще.


 • Започвайки от нула, рискуваш да си занулиш живота.
  Начиная с нуля, рискуешь обнулить всю жизнь.


 • Защо на Бога си "дават" душата, а на дявола я "продават"? От Бога няма ли какво да се вземе?
  Почему Богу отдают душу, а дьяволу продают? С Бога и взять нечего?


 • Здравият дух изгражда здраво тяло.
  Здоровый дух лепит здоровое тело.


 • Знание без мисли не съществува, обаче мисли без знание – колкото щеш!
  Знания без мыслей не существует, а мыслей без знаний – сколько угодно!


И[редактиране]


 • И аз знам, че нищо не знам. Обаче какво приложение му е намерил Сократ!
  И я знаю, что ничего не знаю. Но какое применение этому нашел Сократ!


 • Изкачвайки се на върха на блаженството, внимавайте да не изгубите равновесие.
  Взобравшись на вершину блаженства, не потеряйте равновесия.


 • Изкачвайки се на върха на блаженството, не се задоволявайте с достигнатото.
  Взобравшись на вершину блаженства, не останавливайтесь на достигнутом.


 • Интуицията най-често подвежда тези, които я имат.
  Интуиция чаще подводит тех, кто её имеет.


 • Искаш да си богат – бъди щастлив!
  Хочешь быть богатым – будь счастливым.


 • Истината е една, а гледните точки към нея са много.
  Правда одна. Точек зрения на нее – множество.


 • Истината е и добро, и зло едновременно – каквото търсят в нея, това и намират.
  Истина – это добро и зло одновременно, что в ней ищут, то и находят.


 • Истината е като пламъка: видима, подмамваща, недосегаема.
  Истина, как пламя: видима, заманчива, неприкасаема.


 • Истината не е по-скъпа от парите, но е по-мъдра от тях.
  Истина не дороже денег, она их мудрее.


 • Истината не се ражда в спора; възможно е да й е интересно, когато спорят заради нея, но това не е моментът на нейното раждане.
  Истина не рождается в споре, возможно, ей интересно, когда из-за нее спорят, но это – не факт ее рождения.


 • Истината често е скрита… на дъното на чуждата бутилка.
  Истина часто скрыта на дне чужой бутылки.


 • Историята затова се движи по спирала, защото най-добре по нея се отърсва прахта от вековете.
  История потому движется по спирали, что с нее хорошо стряхивается пыль веков.


К[редактиране]


 • Когато вземаш всичко от живота, то помисли къде ще го струпаш.
  Когда берешь от жизни все, подумай, куда складывать будешь.


 • Когато вземаш от живота всичко, то рискуваш да не получиш нищо.
  Когда берешь от жизни все, рискуешь не получить ничего.


 • Когато ви оглеждат от главата до краката, то проверяват дали душата ви не е в петите.
  Когда вас разглядывают с ног до головы, смотрят – а не в пятках ли у вас душа?


 • Когато главата се завърти, краката също започват да се мотаят.
  Когда голова идет кругом, ноги тоже начинают ходить колесом.


 • Когато животът върви с пълна пара, все пак определи накъде именно се е насочил.
  Когда жизнь идет полным ходом, все же определи, куда именно она направляется.


 • Когато животът ни не е по джоба, дошло е времето да си зашием джоба.
  Когда жизнь не по карману, надо его зашить.


 • Когато няма цел, то да се движите към нея е изключтелно трудно.
  Когда нет цели, двигаться к ней очень трудно.


 • Когато правиш нещо, знай, че скоро това ще бъде историческа грешка.
  Когда что-то делаешь, знай, что скоро это станет исторической ошибкой.


 • Когато свършат и аргументите, и фактите, преминавайте направо към делата.
  Когда иссякнут и аргументы, и факты, переходите прямо к делу.


 • Когато умната мисъл влезе в главата, тя може да се изгуби в извивките.
  Когда умная мысль заходит в голову, она может и потеряться в извилинах.


 • Когато фактите изплуват, се стараят да ги потопят във аргументи.
  Когда факты всплывают, их стараются утопить в аргументах.


 • Когато човек има много гледни точки, то си изгубва опорната точка.
  Когда у человека много точек зрения, он теряет точку опоры.


 • Когато човек убива времето, то и времето не пощадява човека.
  Когда человек убивает время, то и время не щадит человека.


 • Кое е по-бързо от мисълта? Езикът.
  Что быстрее мысли? Язык.


 • Кое по-рано е било: яйцето или кокошката? В началото е било словото.
  Что было раньше: яйцо или курица? В начале было слово.


 • Което е направено добре, не си струва да се преправя на отлично.
  Что сделано хорошо, то не стоит переделывать на отлично.


 • Който не обича шегите, над него се шегуват всички.
  Кто шуток не любит, над тем шутят все.


 • Който рискува всичко, той не печели нищо.
  Кто рискует всем, тот ничего не выигрывает.


 • Който се смее над всичко, той може би е винаги последен.
  Кто над всем смеется, тот может быть всегда последним.


 • Количеството грешки, от които се учат, обикновено съответства на количеството прахосани пари.
  Количество ошибок, на которых учатся, обычно соответствуют количеству потерянных денег.


 • Колкото е по-възрастен човек, толкова повече грешки има, от които да се поучил, и за това е толкова умен.
  Чем старше человек, тем больше у него было ошибок, на которых он учился, уже тем он умнее.


 • Комуто морето е до колене, него лесно можеш да го пльоснеш и в локва.
  Кому море по колено, того легко посадить в лужу.


 • Красивата жена поражда доста повече мисли, отколкото би могла да изкаже сама.
  Красивая женщина высекает гораздо больше мыслей, чем могла бы высказать сама.


 • Красотата не изисква жертви – тя ги омагьосва.
  Красота не требует жертв, она их околдовывает.


 • Купувачът е винаги прав – ако това право му е според джоба.
  Покупатель всегда прав, если это право ему по карману.


 • Куршумът е глупак. Но и щикът едва ли е по-умен. — перифраза на Суворов
  Пуля – дура. И штык – не умнее.


Л[редактиране] • Любопитството няма предел, тъй като няма предел за това, което предизвиква любопитство.
  Любопытству нет предела, ибо нет предела тому, что вызывает любопытство.


М[редактиране]


 • Малцинството често увлича след себе си мнозинството, а после просто бива стъпкано от него.
  Меньшинство часто увлекает за собой большинство, а потом его просто затаптывают.


 • Миналото и бъдещето – са жизнена теория, а настоящето – винаги практика.
  Прошлое и будущее – теория жизни, настоящее – всегда практика.


 • Мислите идват и си отиват, а чувствата от тяхното посещение си остават.
  Мысли приходят и уходят, а чувства от их посещения остаются.


 • Мисля, следователно съществувам. Не мисля – наслаждавам се на съществуването.
  Мыслю, следовательно, существую. Не мыслю – наслаждаюсь существованием.


 • Мнозина не казват нищо излишно само защото едва си обръщат езика.
  Многие не говорят лишнее лишь потому, что не могут повернуть язык.


 • Мнозина ще предпочетат да си патят от ума, отколкото да ги вземат за глупаци.
  Многие предпочтут горе от ума, чем слыть глупыми.


 • Мъжете отричат наличието на женска логика, а жените никога не биват убеждавани от мъжката.
  Мужчины отрицают наличие женской логики, а женщин никогда не убеждает мужская.


 • Мъжката логика завършва с действия, а женската – с чувства.
  Мужская логика кончается действиями, а женская – чувствами.


Н[редактиране]


 • На дъното на пропастта хубавото му е само това, че не духат ветровете на промяната.
  На дне пропасти хорошо тем, что не дуют ветры перемен.


 • На някои най им харесва там, където всичките останали се чувстат зле.
  Некоторым там хорошо, где всем плохо.


 • На оптимиста не са му необходими причини, а на песимиста – следствия.
  Оптимисту не нужны причины, пессимисту – следствия.


 • Най-добре е там, където нас никога няма да ни има. — перифраза по Грибоедов
  Лучше всего там, где нас никогда не будет.


 • Намери си врагове и ще знаеш всичко за себе си.
  Заведи себе врагов, будешь о себе все знать.


 • Науката не стои на едно място – тя постоянно бяга около истината, променяйки гледната си точка.
  Наука не стоит на месте – она постоянно бегает вокруг истины, меняя точку зрения.


 • Нашата завист като количество е доста по-голяма от чуждите пари.
  Наша зависть по размерам гораздо больше чужих денег.


 • Не е достатъчно да влезете в историята – пробвайте и да излезете от нея сухи.
  Мало войти в историю, попробуйте выйти из неё сухими.


 • Не е страшно, ако падните от служебната стълба – страшно е, ако стълбата падне.
  Не страшно упасть со служебной лестницы, страшно, если лестница упадет.


 • Не се бойте да постигате съвършенството, понеже винаги ще се намери нещо още по-съвършено.
  Не бойтесь достигать совершенства, ибо всегда найдется еще более совершенное.


 • Не се нахвърляйте върху доброто – то може да се окаже с юмруци.
  Не набрасывайтесь на добро – оно может оказаться с кулаками.


 • Невъзможното е също възможно, но много трудно; а да се отличи трудното от невъзможното е невъзможно трудно.
  Невозможное – это то же возможное, но очень трудное, а отличить трудное от невозможного – невозможно трудно.


 • Недей да се боиш да правиш грешки – дай възможност и на другите да се поучат от тях.
  Не бойся делать ошибки – дай возможность другим поучиться на них.


 • Никой не се учи от чуждите грешки – затова правят свои.
  Никто не учится на чужих ошибках, для этого делают свои.


 • Нищо така не украсява жената, както изводите, които се натрапват от само себе си.
  Ничто так не красит женщину, как выводы, которые напрашиваются сами собой.


 • Нотите са седем, но колко музика само; буквите са 33, а колко думи само; дните са 7 – но каква вселена!
  Нот семь – а сколько музыки, букв 33 – а сколько слов, дней 7 – а какая Вселенная!


 • Няма безизходни ситуации: или вие търсите изход, или той ще ви намери.
  Не бывает безвыходных ситуаций: или вы ищете выход, или он вас найдет.


О[редактиране]


 • Обикновено наричаме щастие това, което нямаме, а не онова, с което вече разполагаме.
  Обычно мы называем счастьем то, чего у нас нет, а не то, что уже есть.


 • Окастрѝ всичките излишни мисли – и ще получиш истината.
  Отсеки все лишние мысли – получишь истину.


 • От определен момент нататък душата на човека става на неопределена възраст.
  С некоторого момента и душа у человека становиться неопределенного возраста.


 • От това, че съдбата е сляпа, се жалва онзи, който сам не вижда случаите, които му предоставя тя.
  На то, что судьба слепа, жалуется тот, кто сам не видит случаи, которые она ему посылает.


 • От устата на децата излиза истината, а от устата на възрастните – понякога нейната алтернатива.
  Устами младенца глаголет истина, а устами взрослых – иногда её альтернатива.


 • От чуждите глупости няма да натрупаш ум, но можеш да добиеш опит.
  На чужих глупостях не наживешь ума, но опыт приобрести можно.


П[редактиране]


 • Парите са зло, особено в чуждия джоб.
  Деньги – зло, особенно в чужом кармане.


 • Песимистът се опира на миналия опит, оптимистът на бъдещия, а прагматикът – на своя.
  Пессимист опирается на прошлый опыт, оптимист – на будущий, а прагматик – на свой.


 • Планираме живота в бъдещето, а се налага да живеем само в настоящето.
  Планируем жизнь в будущем, а приходится жить только в настоящем.


 • Покажете на света своите достойнства и светът ще заговори за вашите недостатъци.
  Покажите миру свои достоинства, и мир заговорит о ваших недостатках.


 • Понякога мълчанието е просто израз на собственото мнение.
  Иногда молчание – это просто выражение собственного мнения.


 • Понякога справедливостта тържествува, а понякога – поне временно – злорадо си замълчава.
  Иногда справедливость торжествует, иногда до поры до времени злорадно молчит.


 • Понякога формата изглежда по-добре без съдържание.
  Иногда форма лучше выглядит без содержания.


 • Поставѝ въпроса ребром! Тогава в него ще се препънат и други.
  Поставь вопрос ребром! Тогда о него споткнуться и другие.


 • Преди да хвърлите предизвикателството към съдбата, погледнете й в очите – може и да се съгласи на компромис.
  Прежде чем бросить вызов судьбе, загляните ей в глаза, может, она согласна на компромисс.


 • Простѝ на всички – и ще се порадваш на свободно време.
  Прости всех – обрадуешься свободному времени.


 • Първо трябва да огледаш, коя от двете злини е по-малка, а коя е по-малко вредна – и едва тогава да избираш.
  Сначала надо разглядеть, какое из двух зол меньшее, а какое – менее вредное, а потом выбрать.


С[редактиране]


 • Само Сократ е разбрал, че знанието не е сила, а съзнание за безсилие.
  Только Сократ понял, что знания – не сила, а сознание бессилия.


 • Само черните дни могат да имат светло бъдеще.
  Лишь у черных дней может быть светлое будущее.


 • Свободата не е осъзната необходимост, а необходимост от нейното осъзнаване.
  Свобода – это не осознанная необходимость, а необходимость её осознания!


 • Своите грешки са необходими затова, за да се сравнят с чуждите.
  Свои ошибки нужны для того, чтобы сравнивать их с чужими.


 • Сибаритът дори и в пропастта се спуска със комфорт.
  Сибарит даже в пропасть катится с комфортом.


 • Собственото мнение – това е вече собственост.
  Собственное мнение – это уже собственность.


 • Справедливост съществува, но само в присъствието на двама свидетели.
  Правда есть, но лишь в присутствии двух свидетелей.


 • Справедливост е, когато и другите нямат това, което и ти нямаш.
  Справедливость – это когда у других нет того же, чего нет у тебя.


 • Стремежът към съвършенство е опит да станем съавтори на Бога.
  Стремление к совершенству – это попытка стать соавтором Бога.


 • Съвкупността от глупостите на човека може да разклати даже собствената му съдба.
  Совокупность глупости человека может поколебать даже его судьбу.


 • Съдбата дава много възможности, а човекът трябва да си избере благоприятните и да не ги изпуска от поглед.
  Судьба дает много возможностей, а человек должен выбирать из них благоприятные и не выпускать из вида.


 • Съдбата ни изпраща случаи, без да се съобразява със състоянието на нашия дух.
  Судьба посылает нам случаи, не учитывая иногда расположения нашего духа.


 • Съдбата през цялото време ни подхвърля шансове – трябва само да ги видим и да ги използваме умело.
  Судьба все время подбрасывает случаи, надо их разглядеть и умело воспользоваться.


 • Съдбата съвсем не е сляпа. Прекрасно вижда тя с кого си има работа.
  Судьба вовсе не слепа. Она прекрасно видит, с кем имеет дело.


Т[редактиране]


 • Този добре се облича, който добре се съблича.
  Тот хорошо одевается, кто хорошо раздевается.


 • Този, който пише афоризми, знае висчко за живота, но разказва за това много кратко.
  Тот, кто пишет афоризмы, знает о жизни всё, но кратко рассказывает об этом.


 • Търси у другите достойнствата, недостатъците ще се намерят сами.
  Ищи в других достоинства, недостатки отыщутся сами.


У[редактиране]


 • Умна жена е тази, покрай която не ти се ще да правиш глупости.
  Умная женщина – та, при которой не хочется делать глупости.


 • Умът е безсилен да утеши в нас нещастието – много добре би подхождала за това глупостта.
  Ум бессилен утешить нас в несчастье, но для этого может подойти глупость.


 • Умът е даден на човека, за да се наслаждава на собствената си глупост.
  Ум дан человеку для того, чтобы наслаждаться своей глупостью.


 • Умът е необходим на мъжете за обосновка на благоразумието, а на жените – за оправдание на безразсъдствата.
  Ум нужен мужчинам для обоснования благоразумия, а женщинам – для оправдания безрассудств.


 • Уточни чувството, а мисли след това ще се намерят и сами.
  Уточни чувство, а мысли потом подберутся сами.


Ф[редактиране]


 • Фактите си остават факти, а аргументите се стараят да съответстват на официалното мнение.
  Факты остаются фактами, а аргументы стараются соответствовать официальному мнению.


Ц[редактиране]


 • Целта оправдава само тези средства, които я финансират.
  Цель оправдывает только те средства, которые её финансируют.


 • Цитатът – това са думи, взети назаем за собствено мнение.
  Цитата – это заимствование слов для собственного мнения.


Ч[редактиране]


 • Човек е не само ковач на своето щастие, но и негов касиер.
  Человек – не только Кузнец своего счастья, но его кассир.


 • Човекът няма възраст, а само състояние на душата.
  У человека нет возраста, есть состояние души.


 • Чужд ум – все пак е по-зле от собствена глупост.
  Чужой ум все же хуже собственной глупости.


Щ[редактиране]


 • Щастливите часовници не гледат..., но обичат са си устройват срещите под тях. — перифраза по Грибоедов
  Счастливые часов не наблюдают, а любят встречаться под ними.


Източници