Направо към съдържанието

Виктор Шендерович

От Уикицитат
(пренасочване от Шендерович)

Вѝктор Анатòлиевич Шендерòвич (рус. Виктор Анатольевич Шендерович, р.1958) е руски писател-сатирик, тв и радиоводещ, либерален публицист, правозащитник, редактор в радио "Свобода" и колумнист в сп. "The New Times".


 • Аве, Цезар! Отиващите в комунизма те приветстват!
  Аве, Цезарь! Идущие в коммунизм приветствуют тебя!


 • Ако човечеството знаеше своето бъдеще, не би се смяло толкова, разделяйки се с миналото си. — перифраза по Маркс
  Если бы человечество знало о своем будущем, оно бы не так смеялось, расставаясь со своим прошлым.


 • Боговете има много, но ние сме сами.
  Богов много, а мы одни.


 • В държавата на метрономите синкопите са извън законите.
  В государстве метрономов синкопы вне закона.


 • В какво е силата на комарите? В превъхождащото болшинство!
  В чём сила москитов? В подавляющем большинстве!


 • В произведението на абстракциониста всичко се решава от названието.
  В произведении абстракциониста всё решает название.


 • В пролуката между две епохи могат да се провалят поне няколко поколения.
  В зазор между двумя эпохами может провалиться несколько поколений.


 • В Русия чашата на търпението се измерва с бокали.
  В России чаша терпения измеряется стаканами.


 • Вечният асортимент: коравият хлаб на истината… и франзелата с мак на лъжата.
  Вечный ассортимент: черствый хлеб истины – и маковая булка лжи...


 • Във военно време нищо не се цени толкова скъпо, колкото плоскостъпието…
  В военное время ничто не ценится так дорого, как плоскостопие...


 • Децата на огънатите израства гърбави.
  Дети согбенных вырастают горбатыми.


 • Докато готвачката се научи да управлява държавата…, и яденето свърши. — перифраза по Ленин
  Пока кухарка училась управлять государством, кончилась еда.


 • Еволюцията милиони години е изправяла човека, но така и не го е направила неогъваем.
  Эволюция миллионы лет распрямляла человека, но так и не сделала его несгибаемым.


 • За величието на епохата попитайте… смачканите от нея.
  О величии эпохи спросите у раздавленных ею.


 • За да разбираш шумоленето на листата, трябва да забравиш езика на уставите…
  Чтобы понимать шелест листвы, надо забыть язык уставов…


 • За кръгли глупаци… числото "пи" не важи.
  На круглых дураков число "пи" не распространяется.


 • Защо да се биете с мен? Аз и сам ще си легна на пода и ще си преброя до десет!
  Зачем со мною драться? Я лягу на пол и сам сосчитаю до десяти!


 • И гилотината влиза в списъка с кралските почести.
  Гильотина входит в число королевских почестей.


 • Има Бог, но той е от другата стана на барикадата!
  Бог есть, но он по ту сторону баррикад!


 • Искаш да видиш коленопреклонни – разхвърли пари.
  Хочешь увидеть коленопреклоненных – разбросай денег.


 • Календарите са просрочените полици на историята.
  Календари – просроченные векселя истории.


 • Когато дълго бягаш след кучето…, ставаш граничар.
  Когда долго бегаешь за собакой, становишься пограничником.


 • Когато дълго отстояват истината, вярата пада като утайка.
  Когда истину долго отстаивают, вера выпадает в осадок.


 • Когато на власт дойдат кучи синове, то всички ги очаква кучешки живот.
  Когда к власти приходят сукины дети, собачья жизнь начинается у всех.


 • Кое може да е по-прекрасно от жената? Нейната приятелка.
  Что может быть прекрасней женщины? Ее подруга.


 • Колко предразсъдък беше изкоренен, а разсъдък все няма и няма.
  Сколько предрассудков искоренили, а рассудка все нет и нет.


 • Локвата може да се намира и над равнището на морето.
  Лужа может находиться выше уровня моря.


 • Мирисът на нашите партенки разваля на Запада вкуса му към войната.
  Запах наших портянок отбивает у Запада вкус к войне.


 • Мойсей четиридесет години водил евреите… по окупираните палестински територии.
  Моисей сорок лет водил евреев по оккупированным палестинским территориям.


 • На масата на преговорите дадоха за десерт няколко страни от третия свят.
  За столом переговоров подали на десерт несколько третьих стран…


 • На ударите на съдбата отговарят с удари по нея.
  На удары судьбы отвечал ударами по ней же.


 • Най-тихото утро… е след Вартоломеевата нощ.
  Самое тихое утро – после Варфоломеевской ночи.


 • Не се бойте от нищо – всичко вече е било.
  Ничего не бойтесь – все уже было.


 • Недейте да му давате опорна точка – той иска да преобърне света!
  Не давайте ему точку опоры, он хочет перевернуть мир!


 • Ненавиждам всички системи, освен Слънчевата!
  Ненавижу все системы, кроме Солнечной!


 • Носорогът вижда лошо, но при подобно тегло това вече не е негов проблем.
  Носорог плохо видит, но при таком весе это уже не его беда.


 • Основното е – да нахраниш идеолозите! А останалите – ще се изпотрепят и сами.
  Главное – накормить идеологов! Остальные перебьются.


 • Пожарникарят забеляза с ужас у себе си искрата на таланта.
  Пожарник с ужасом обнаружил в себе искру таланта.


 • Политикът чеши там, където го сърби народът.
  Политик чешет там, где у народа зудит.


 • Понякога епохите замират…, гледайки в секундомера.
  Иногда эпохи замирают, глядя на секундомер.


 • Проводниците на светлина са винаги в изолация…
  Проводники света всегда в изоляции...


 • Противогазът може да стане лице на епохата.
  Противогаз может стать лицом эпохи.


 • Размерите на нашата гордост се определят от мащабите на нашите нещастия.
  Размеры нашей гордости определяются масштабами наших несчастий.


 • Революциите ги наричат "велики" в зависимост от количеството пострадали.
  Революции называются Великими в зависимости от количества пострадавших.


 • Струва ми се…, че колелото на историята не е разчетено за нашите пътища.
  Кажется, колесо истории не рассчитано на наши дороги.


 • Струва ми се…, че нашето минало си има голямо бъдеще.
  Кажется, у нашего прошлого большое будущее.


 • Тези, които докарват до война, после, кучетата му с кучета, се борят и за мир!
  Те, кто приводит к войне, потом, суки, еще и борются за мир!


 • Това, което му е ясно на глупака, за умния все още е въпрос.
  То, что дураку ясно, для умного ещё вопрос.


 • Той беше толкова унил, че дори и мислите престанаха да го посещават.
  Был так угрюм, что его перестали посещать даже мысли.


 • Цирковият мечок, ако повдигне лапа, все още не значи, че и той е "за".
  Если цирковой медведь поднял лапу, это еще не значит, что он "за".


 • Човек – това звучи гордо, но изглежда отвратително!
  Человек – это звучит гордо, а выглядит отвратительно!


 • Човек е произлязъл от маймуните. Но с Божията помощ.
  Человек произошел от обезьяны. Но с Божьей помощью.


 • Човек има право да счита за своя малка родина Слънчевата система.
  Человек имеет право считать своей малой родиной Солнечную систему.


 • Явява ли се свободата осъзната необходимост да се приеме робството?
  Является ли свободой осознанная необходимость пойти в рабство?


Източници