Направо към съдържанието

Франклин Делано Рузвелт

От Уикицитат

Франклин Делано Рузвелт (англ. Franklin Delano Roosevelt, 1882–1945) е 32-ят президент на САЩ, единственият спечелил четири президентски кампании.


 • Ако пламъците на освобождението и гражданските свободи горят слабо в другите земи, те трябва да горят още по-ярко в нашата. Ако в другите страни пресата, книгите и другите видове литература са цензурирани, ние трябва да удвоим нашите усилия, за да поддържаме нашите свободни. Ако в други страни вечните истини от миналото са застрашени от нетърпимост, ние трябва да обезпечим сигурно място за тяхното съществуване.
  If the fires of freedom and civil liberties burn low in other lands they must be made brighter in our own. If in other lands the press and books and literature of all kinds are censored we must redouble our efforts here to keep them free. If in other lands the eternal truths of the past are threatened by intolerance we must provide a safe place for their perpetuation.
из обръщение към Националната асоциация по образование, 30 юни 1938


 • Ако се отнасяш към хората както трябва и те ще се отнасят към теб както трябва… в деветдесет процента от времето.
  If you treat people right they will treat you right ... ninety percent of the time.


 • Бариерата пред успеха не е нещо, което съществува в реалния свят: това са чисто и просто нашите съмнения в способностите ни.
  The barrier between success is not something which exists in the real world: it is composed purely and simply of doubts about ability.


 • Богатство в съвременния свят не идва само от индивидуалните усилия, то е резултат от комбинация от индивидуални усилия и многостранната употреба на тези усилия от страна на обществото. Отделният индивид не създава индустриален продукт със собствените си ръце, той използва множество процеси и сили за масово производство, за да посрещне търсенето на националния и международния пазар. Ето защо, независимо от голямо значение за националния ни живот на усилията и находчивостта на някои изключителни лица, масата от хора са тези, които несъмнено допринасят за създаването на големи богатства. Без съдействието на масата ще бъде невъзможно натрупването на голямо състояние, освен чрез нечисти спекулациите.
  Wealth in the modern world does not come merely from individual effort; it results from a combination of individual effort and of the manifold uses to which the community puts that effort. The individual does not create the product of his industry with his own hands; he utilizes the many processes and forces of mass production to meet the demands of a national and international market. Therefore, in spite of the great importance in our national life of the efforts and ingenuity of unusual individuals, the people in the mass have inevitably helped to make large fortunes possible. Without mass cooperation great accumulations of wealth would be impossible save by unhealthy speculation.
из послание до Конгреса за данъчна ревизия, 19 юни 1935 г.


 • Бъдете искрени, бъдете кратки и си седнете.
  Be sincere, Be brief, Be seated.


 • В тези дни на трудности ние, американците, навсякъде трябва и ще избираме пътя на социалната справедливост…, пътя на вярата, пътя на надеждата, пътя на любовта към ближния.
  In these days of difficulty, we Americans everywhere must and shall choose the path of social justice…, the path of faith, the path of hope, and the path of love toward our fellow man.


 • Вие сте само статист в играта на всички останали.
  You are only an extra in everyone else's play.


 • Винаги сме знаели, че нехайното отношение към собствения интерес е лош морал, но сега вече знаем, че това е лоша икономика.
  We have always known that heedless self interest was bad morals, we now know that it is bad economics.


 • Войната на идеи не може да бъде спечелена без книги, както морската битка не може да бъде спечелена без военни кораби. Книгите, също като корабите, имат най-тежката броня, най-дългия пробег и им са монтирани най-мощните оръдия.
  A war of ideas can no more be won without books than a naval war can be won without ships. Books, like ships, have the toughest armor, the longest cruising range, and mount the most powerful guns.


 • Всички знаем, че книгите горят, но знаем много добре, че книгите не могат да бъдат унищожени чрез огън. Хората умират, но не и книгите. Никой човек и никаква сила не могат да унищожат паметта … В тази война, както знаем, книгите са оръжия. И това е част от вашето посвещение винаги да правите от тях оръжия за човешката свобода.
  We all know that books burn – yet we have the greater knowledge that books cannot be killed by fire. People die, but books never die. No man and no force can abolish memory...In this war, we know, books are weapons. • Данъците в крайна сметка са таксите, които плащаме за привилегията да бъдем членове на организирано общество.
  Taxes, after all, are dues that we pay for the privileges of membership in an organized society.
из обръщение от 1936


 • Демокрацията не може да успее, ако онези, които осъществяват своя избор не са готови да избират разумно. Истинската защита на демокрацията, следователно, е образованието.
  Democracy cannot succeed unless those who express their choice are prepared to choose wisely. The real safeguard of democracy, therefore, is education.


 • Днес се сблъскваме с очевидния факт, че ако цивилизацията иска да оцелее, ние трябва да развиваме науката за човешките взаимоотношения, способността на всички народи да живеят заедно и да работят заедно в един и същи свят в мир.
  Today we are faced with the pre-eminent fact that if civilization is to survive, we must cultivate the science of human relationships, the ability of all peoples of all kinds to live together and to work together in the same world at peace.


 • Доверието процъфтява благодарение на честността, на честта, на неотменимостта на задълженията, на преданата защита, на безкористното изпълнение. Без тях не може да просъществува.
  Confidence... thrives on honesty, on honor, on the sacredness of obligations, on faithful protection and on unselfish performance. Without them it cannot live.
из речта при встъпване в първи президентски мандат, 4 март 1933


 • Единствената сигурна опора на свободата е правителство, достатъчно силно, за да защити интересите на народа, и народ, достатъчно силен и достатъчно добре информиран, за да поддържа своя суверенен контрол над правителството.
  The only sure bulwark of continuing liberty is a government strong enough to protect the interests of the people, and a people strong enough and well enough informed to maintain its sovereign control over the government.


 • Единственото нещо, от което трябва да се страхуваме, е самият страх.
  The only thing we have to fear is fear itself.


 • Единствените ограничения да осъществим своя утрешен ден ще бъдат нашите днешни съмнения. Нека продължаваме напред със силна и действена вяра.
  The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today. Let us move forward with strong and active faith.
друг превод: Единствените ограничения пред нашето утре са нашите съмнения днес. Нека ни води нашата силна и действена вяра.


 • Животът на нацията се определя не от броя на годините, а от силата на човешкия дух. … Животът на нацията е истинската мярка на неговата воля за живот.
  Lives of nations are determined not by the count of years, but by the lifetime of the human spirit. … The life of a nation is the fullness of the measure of its will to live.
из речта при встъпване в четвърти президентски мандат, 20 ян. 1941


 • Забавно е да се живее в едно и също десетилетие с вас.
  It is fun to be in the same decade with you.
към Уинстън Чърчил


 • Задължение на Президента е да предлага и привилегия на Конгреса да се разпорежда.
  It is the duty of the President to propose and it is the privilege of the Congress to dispose.


 • Изпитвам непоколебимата увереност, че демокрацията, не може да бъде разрушена, ако поддържаме ресурсите си от библиотеки и мислещите хора имат възможност да ги използват.
  I have an unshaken conviction that democracy can never be undermined if we maintain our library resources and a national intelligence capable of utilizing them.


 • Има много начини да вървите напред, но само един начин да стоите на едно място.
  There are many ways of going forward, but only one way of standing still.


 • Искам да съдите за мен по враговете, които съм си създал.
  I ask you to judge me by the enemies I have made.


 • Искаме нещо повече от край на войната, искаме край на началото на всички войни.
  More than an end to war, we want an end to the beginnings of all wars.


 • Истината се открива, когато мъжете (и жените) са свободни да я преследват.
  The Truth is found when men (and women) are free to pursue it.


 • Истинската индивидуална свобода не може да съществува без икономическа сигурност и независимост. Гладните и безработни хора – това е ресурсът, върху който са създадени диктатурите.
  True individual freedom cannot exist without economic security and independence. People who are hungry and out of a job are the stuff of which dictatorships are made.


 • Когато видите гърмяща змия, готова да ви нападне, не чакайте да ви порази и едва тогава да я смажете.
  When you see a rattlesnake poised to strike you, do not wait until he has struck before you crush him.


 • Когато стигнеш до края на въжето, завържи възел се дръж здраво.
  When you get to the end of your rope, tie a knot and hang on.


 • Конкуренцията е полезна до определен момент, но не по-нататък; обаче сътрудничеството, нещо към което трябва да се стремим днес, започва оттам, където свършва конкуренцията.
  Competition has been shown to be useful up to a certain point and no further, but cooperation, which is the thing we must strive for today, begins where competition leaves off.


 • Консерватор е човек с два напълно здрави крака, който обаче никога не се е научил да ходи напред.
  A conservative is a man with two perfectly good legs who, however, has never learned to walk forward.


 • Мирът, както и благотворителността, започват от дома.
  Peace, like charity, begins at home.


 • Може да не съм най-умният в света, но със сигурност съм си взел умни колеги.
  I'm not the smartest fellow in the world, but I can sure pick smart colleagues.


 • Можем да не сме в състояние да подготвим бъдеще за нашите деца, но можем поне да подготвим нашите деца за бъдещето.
  We may not be able to prepare the future for our children, but we can at least prepare our children for the future.


 • На първо място позволете ми да заявя категоричното си убеждение, че единственото нещо, от което би трябвало да се страхуваме, е самият страх – безименният, сляп, неоправдан терор на който парализира необходимите усилия за да се обърне отстъплението във възход.
  First of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself – nameless, unreasoning, unjustified terror which paralyzes needed efforts to convert retreat into advance.


 • Навсякъде по света на дневен ред е промяната.
  Throughout the world, change is the order of the day.
из обръщение към нацията от 4 ян. 1935 г.


 • Най-способният човек, който някога съм срещал, е човекът, който мисли, че е такъв.
  The ablest man I ever met is the man you think you are.


 • Направѝ нещо. Ако рабòти, продължавай да го правиш. Ако не, направи нещо друго.
  Do something. If it works, do more of it. If it doesn't, do something else.


 • Народ, който унищожава своите почви, унищожава себе си. Горите са белите дробове на нашата земя, които, пречиствайки въздуха, дават нова сила на хората.
  A nation that destroys its soils destroys itself. Forests are the lungs of our land, purifying the air and giving fresh strength to our people.
из писмо от 26 февр. 1937


 • Научихме, че не можем да живеем в мир изолирано; че нашето собствено благополучие зависи от благополучието на нации, които са далеч от нас. … Научихме се да живеем като граждани в света, като членове на човешката общност.
  We have learned that we cannot live alone, at peace; that our own well-being is dependent on the well-being of nations far away. … We have learned to be citizens of the world, members of the human community.
из речта при встъпване в четвърти президентски мандат, 20 ян. 1941


 • Не е достатъчно само да искате – трябва да се запитате какво ще направите вие самите, за да получите нещата, които искате.
  It isn't sufficient just to want – you've got to ask yourself what you are going to do to get the things you want.


 • Не можем винаги да създаваме бъдеще за младежта, но можем да създадем младеж за бъдещето.
  We cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future.


 • Не трябва да има горчивина и омраза там, където единствената мисъл е благоденствието на Съединените американски щати. Никой не може да заеме длъжността Президент, без ясното съзнание, че той е президент на целия народ.
  There should be no bitterness or hate where the sole thought is the welfare of the United States of America. No man can occupy the office of President without realizing that he is President of all the people.
из обръщение в Madison Square Garden, Ню Йорк, 31 окт. 1936


 • Ние винаги сме се придържали към надеждата, вярата, убеждението. че има и по-добър живота, отвъд хоризонта.
  We have always held to the hope, the belief, the conviction that there is a better life, a better world, beyond the horizon.


 • Ние – и всички вие, които вярвате в свободата, като нас – по-скоро бихме загинали прави, отколкото да живеем на колене.
  We and all others who believe in freedom as deeply as we do, would rather die on our feet than live on our knees.


 • Ние не гледаме на вярата, надеждата и милосърдието като недостижими идеали, а ги използваме като солидна основа за борбата на една нация за свобода в съвременната цивилизация.
  We do not see faith, hope, and charity as unattainable ideals, but we use them as stout supports of a nation fighting the fight for freedom in a modern civilization.
из реч пред Националния форум на Демократите, 1936


 • Ние пазим и градим начин на живот не само за Америка, но за цялото човечество.
  We defend and we build a way of life, not for America alone, but for all mankind.
из разговор за националната отбрана, 26 май 1940


 • Ние трябва да бъдем великият арсенал на Демокрацията.
  We must be the great arsenal of Democracy.
из разговор за националната сигурност, 29 дек. 1940


 • Ние трябва стриктно да охраняваме гражданските права и свободи на всички наши граждани, независимо от техния произход. Трябва да помним, че всяко потисничество, всяка несправедливост, всяка омраза е клин, с който да се атакува нашата цивилизация.
  We must scrupulously guard the civil rights and civil liberties of all our citizens, whatever their background. We must remember that any oppression, any injustice, any hatred, is a wedge designed to attack our civilization.
из поздравителен адрес от 9 ян. 1940


 • Никога не подценявай човек, който се надценява.
  Never underestimate a man who overestimates himself.


 • Никоя демокрация не може дълго да просъществува, ако не приема като фундамент за самото си съществуване признаването на правата на малцинствата.
  No democracy can long survive which does not accept as fundamental to its very existence the recognition of the rights of minorities.


 • Нито една политическа партия не разполага с изключителни патентни права върху просперитета.
  No political party has exclusive patent rights on prosperity.


 • Няма нищо толкова американско както нашите национални паркове. Пейзажът и дивата природа са си наши. Основната идея зад парковете си е наша. Това на кратко означава, че страната принадлежи на хората и че непрекъснато се стреми да обогатява живота на всички нас. Парковете са своеобразен явен символ на великия принцип на човечността.
  There is nothing so American as our national parks. The scenery and the wildlife are native. The fundamental idea behind the parks is native. It is, in brief, that the country belongs to the people, that it is in process of making for the enrichment of the lives of all of us. The parks stand as the outward symbol of the great human principle.


 • Организираният капитал ме мрази – и аз приветствам тяхната омраза.
  Organized money hates me – and I welcome their hatred!


 • Очакваме с нетърпение свят, основан на четири основни човешки свободи. Първата е свободата на словото и изразяването… Втората е свободата на всеки човек да се покланя на Бога по свой собствен начин… Третата е свободата от лишения… Четвъртата е свободата от страха…
  We look forward to a world founded upon four essential human freedoms. The first is freedom of speech and expression… The second is freedom of every person to worship God in his own way… The third is freedom from want…. The fourth is freedom from fear…
из Речта за четирите свободи, 6 ян. 1941 г.


 • Повторението не превръща лъжата в истина.
  Repetition does not transform a lie into a truth.


 • По-добре случайните грешки на правителство, което живее в дух на благотворителност, отколкото продължаващите пропуски на правителство, замръзнало в леда на собственото си безразличие.
  Better the occasional faults of a government that lives in a spirit of charity than the consistent omissions of a government frozen in the ice of its own indifference.


 • Помнете, винаги помнете, че всички ние, ти и аз специално, сме потомци на емигранти и революционери.
  Remember, remember always, that all of us, and you and I especially, are descended from immigrants and revolutionists.


 • Понякога си мисля, че спасителната благодат на Америка се крие във факта, че по-голямата част от американците притежават две големи качества: чувството за хумор и чувството за мярка.
  I sometimes think that the saving grace of America lies in the fact that the overwhelming majority of Americans are possessed of two great qualities– a sense of humor and a sense of proportion.


 • Проверка за нашия напредък е не дали добавяме повече към изобилието на тези, които имат много, а дали осигуряваме достатъчно за тези, които имат твърде малко.
  The test of our progress is not whether we add more to the abundance of those who have much; it is whether we provide enough for those who have too little.
из речта при встъпване във втори президентски мандат, 20 ян. 1937


 • Радикалът е човек с два крака, здраво засадени във въздуха.
  A radical is a man with both feet firmly planted in the air.


 • Реакционерът е сомнамбул, ходещ заднишком.
  A reactionary is a somnambulist walking backwards.


 • Свободата в истинския смисъл на думата не може да бъде връчена, тя трябва да бъде достигната.
  In the truest sense, freedom cannot be bestowed; it must be achieved.


 • Свободата означава върховенство на правата на човека навсякъде. Нашата подкрепа отива за тези, които се борят да получат тези права и да ги задържи. Нашата сила е единството на целите. Тази висока концепция не може да има друг завършек освен пълно надмощие.
  Freedom means the supremacy of human rights everywhere. Our support goes to those who struggle to gain those rights and keep them. Our strength is our unity of purpose. To that high concept there can be no end save victory.


 • Смелостта не е липса на страх, а по-скоро преценката, че нещо друго е по-важно от страха.
  Courage is not the absence of fear, but rather the assessment that something else is more important than fear.


 • Социални вълнения и задълбочаване на чувството за несправедливост са опасностите за националния ни живот, които трябва да се минимизират чрез строги методи. Хората знаят, че огромните лични доходи идват не само чрез усилията, способностите или късмет на тези, които ги получават, но също така и заради възможните предимства, които предоставя правителството. Поради тази причина дълг на правителството е да ограничава такива доходи чрез много високи данъци.
  Social unrest and a deepening sense of unfairness are dangers to our national life which we must minimize by rigorous methods. People know that vast personal incomes come not only through the effort or ability or luck of those who receive them, but also because of the opportunities for advantage which Government itself contributes. Therefore, the duty rests upon the Government to restrict such incomes by very high taxes.
из послание до Конгреса за данъчна ревизия, 19 юни 1935 г.


 • Стойността на любовта винаги ще бъде по-голяма от стойността на омразата… Всяка нация или група от нации, които всяват омраза, в крайна сметка ще бъдат разкъсани на части от тази омраза…
  The value of love will always be stronger than the value of hate… Any nation or group of nations which employs hatred eventually is torn to pieces by hatred…


 • Страната се нуждае – освен ако не се лъжа в нейния характер, – страната изисква смело и настойчиво експериментиране. Проява на здрав разум е да изберете някакъв метод и да го изпробвате. Ако се провалите, признайте си честно и опитайте с друг. Но преди всичко – опитайте нещо.
  The country needs and unless I mistake its temper the country demands bold persistent experimentation. It is common sense to take a method and try it If it fails admit it frankly and try another. But above all try something.
из обръщение от 22 май 1932


 • Същността на нашата борба е, че хората трябва да бъдат свободни.
  The essence of our struggle is that men shall be free.


 • Тази сутрин аз дойдох, видях и бях покорен ("I came, I saw, and I was conquered“, вж. „Veni, vidi, vici"), както би бил всеки, който види за пръв път този голям подвиг на човечеството… Преди десет години мястото, където сме събрани беше безлюдна, сурова пустиня. На дъното на мрачния каньон, чиито стени се извисяват до височина над 300 м течеше необуздана и опасна река… Мястото на гр. Боулдър беше покрита с кактуси пустош. И преобразяването извършено тук през тези години е едно чудо на двадесети век.
  This morning I came, I saw, and I was conquered, as everyone would be who sees for the first time this great feat of mankind… Ten years ago the place where we gathered was an unpeopled, forbidding desert. In the bottom of the gloomy canyon whose precipitous walls rose to height of more than a thousand feet, flowed a turbulent, dangerous river… The site of Boulder City was a cactus-covered waste. And the transformation wrought here in these years is a twentieth century marvel


 • Тези, които отдавна се радват на такива привилегии, на каквито се радваме и ние, понякога забравят, че за да бъдат спечелени те, са загивали хора.
  Those who have long enjoyed such privileges as we enjoy forget in time that men have died to win them.


 • Тези, които ценят своята свобода, които признават и зачитат равното право на своите съседи да бъдат свободни и да живеят в мир, трябва да работят заедно за триумфа на закона и моралните принципи, за да могат мирът справедливостта и доверието да надделеят в света.
  Those who cherish their freedom and recognize and respect the equal right of their neighbors to be free and live in peace must work together for the triumph of law and moral principles in order that peace, justice, and confidence may prevail in the world.
из реч, произнесена в Чикаго (Quarantine Speech), 1937


 • Това е целта на правителството – да се види, че са защитени не само законните интереси на малцинствата, но и че са запазени благосъстоянието и правата на мнозинството.
  It is the purpose of government to see that not only the legitimate interests of the few are protected but that the welfare and rights of the many are conserved.


 • Това поколение американци има среща със съдбата.
  This generation of Americans has a rendezvous with destiny.


 • Той може да е кучи син, но е наш кучи син.
  He’s a son-of-a-bitch, but he’s our son-of-a-bitch.
относно американската политика спрямо никарагуанския диктатор Анастасио Сомоса Гарсия


 • Трябва да се придържаме към факта, че икономическите закони не са природно творение. Те са създадени от човешки същества.
  We must lay hold of the fact that economic laws are not made by nature. They are made by human beings.


 • …Тук, в Америка, ние водим борба срещу лишенията и нищетата, срещу икономическата деморализация. Дори нещо повече, това е война за оцеляването на демокрацията. Ние се борим да запазим тази значима и ценна форма на управление за нас и за целия свят.
  …Here in America we are waging a war against want and destitution and economic demoralization. It is more than that; it is a war for the survival of democracy. We are fighting to save a great and precious form of government for ourselves and for the world.


 • Ужасно е, когато ръководите, да погледнете през рамото си и да не видите никого след себе си.
  It is a terrible thing to look over your shoulder when you are trying to lead – and find no one there.


 • Уроците на историята, чиито доказателства се потвърждават непосредствено преди очите ми, показват по безспорен начин, че продължителната зависимост от държавни помощи води до духовен и морален разпад, до съществено разрушаване на националния характер. Да се подхвърля помощ по този начин е все едно да се раздава наркотик – изтънчения унищожител на човешкия дух. Това е вредно за провеждането на разумна политика. Това е в нарушение на традициите на Америка.
  The lessons of history, confirmed by the evidence immediately before me, show conclusively that continued dependence upon relief induces a spiritual and moral disintegration fundamentally destructive to the national fiber. To dole out relief in this way is to administer a narcotic, a subtle destroyer of the human spirit. It is inimical to the dictates of sound policy. It is in violation of the traditions of America.
из обръщение към нацията от 4 ян. 1935 г.


 • Физическата сила никога не може дълго да издържа на въздействието на духовната сила.
  Physical strength can never permanently withstand the impact of spiritual force.


 • Хората не са пленници на съдбата, а само на собствените си умове.
  Men are not prisoners of fate, but only prisoners of their own minds.


 • Човешката доброта никога не е отслабвала силата или смекчавала издържливостта на един свободен народ. Една нация не е необходимо да бъде жестока, за да бъде непоколебима.
  Human kindness has never weakened the stamina or softened the fiber of a free people. A nation does not have to be cruel to be tough.
из реч от 1935 г.


 • Щастието не е в самото притежание на парите. То се крие в радостта от постигнатото, в тръпката от творческото усилие.
  Happiness is not in the mere possession of money; it lies in the joy of achievement, in the thrill of creative effort.
из речта при встъпване в първи президентски мандат, 4 март 1933


Външни връзки