Направо към съдържанието

Фаина Раневска

От Уикицитат

Фаѝна Геòргиевна Ранèвска (рус. Фаина Георгиевна Раневская, родена Фаина Гиршевна Фелдман, 1896-1984) е популярна съветска филмова и театрална актриса от руско-еврейски произход. Известна е с язвителното си остроумие и безцеремонно отношение.


 • Ако болният много иска да живее, то всички лекари са безсилни.
  Если больной очень хочет жить, врачи бессильны.


 • Ако жената казва на мъжа, че е най-умният, значи е разбрала, че друг такъв глупак няма да се намери.
  Если женщина говорит мужчине, что он самый умный, значит, она понимает, что второго такого дурака она не найдет.


 • Ако имаш някого, комуто можеш да разказвеш сънищата си, нямаш право да се считаш за самотен.
  Если у тебя есть человек, которому можно рассказать сны, ты не имеешь права считать себя одиноким.


 • Боже мой, как се шмугна животът - че аз дори не съм чула как пеят славеите.
  Бог мой, как прошмыгнула жизнь, я даже никогда не слышала, как поют соловьи.


 • В театъра талантливите ме обичаха, бездарните ме ненавиждаха, а нищожествата направо ме хапеха и разкъсваха на части.
  В театре меня любили талантливые, бездарные ненавидели, шавки кусали и рвали на части.


 • Говорех толкова дълго и неубедително, като че ли говорех за дружбата между народите.
  Я говорила долго и неубедительно, как будто говорила о дружбе народов.


 • Да се снимаш в лош филм е все едно да плюеш във вечността.
  Сняться в плохом фильме - все равно что плюнуть в вечность.


 • Днешната младеж е ужасна. Но най-ужасното е, че ние не принадлежим към нея.
  Сегодняшняя молодежь ужасная. Но еще ужаснее то, что мы не принадлежим к ней.


 • Естествено е, че жените са по-умните. Да сте чували някога за жена, която да си е изгубила главата заради красивите крака на някой мъж?
  Женщины, конечно, умнее. Вы когда-нибудь слышали о женщине, которая бы потеряла голову только от того, что у мужчины красивые ноги?


 • Животните, които са малко, ги вписват в Червената книга, а които са много - в Книгата за вкусна и здравословна храна.
  Животных, которых мало, занесли в Красную книгу, а которых много — в Книгу о вкусной и здоровой пище.


 • Животът е твърде кратък, за да го хабим за диети, алчни мъже и лошо настроение.
  Жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на диеты, жадных мужчин и плохое настроение.


 • За четвърти път гледам този филм и трябва да ви кажа, че днес актьорите играха както никога досега.
  Четвёртый раз смотрю этот фильм и должна вам сказать, что сегодня актёры играли как никогда.


 • Защо всички глупачки са такива… жени?
  Почему все дуры такие женщины?


 • Здравето е, когато всеки ден ви боли на съвсем различно място.
  Здоровье - это когда у вас каждый день болит в другом месте.


 • Знаете ли какво означава да се снимате в киното? Представете си, че се къпете в банята и водят там екскурзианти.
  Вы знаете, что такое сниматься в кино? Представьте, что вы моетесь в бане, а туда приводят экскурсию.


 • Лесбийството, хомосексуализмът, мазохизмът и садизмът все още не са извращения. Извращенията между другото са само две: хокей на трева и балет върху лед.
  Лесбиянство, гомосексуализм, мазохизм, садизм - это не извращения. Извращений, собственно, только два: хоккей на траве и балет на льду.


 • Най-ужасното на младежта е това, че ние самите вече не принадлежим на нея и не можем да направим всички тези глупости.
  Самое ужасное в молодежи то, что мы сами уже не принадлежим к ней и не можем делать все эти глупости.


 • Не ви ли притеснява, че пуша? — когато администраторът на хотеля я заварва абсолютно гола в гримьорната
  Вас не смущает, что я курю?


 • Не признавам думата "играя". На сцената трябва да се живее.
  Я не признаю слова «играть». На сцене нужно жить.


 • Не се оправям в бита! Парите ми пречат - и когато ги няма, и когато ги има.
  Не лажу с бытом! Деньги мешают мне и когда их нет, и когда они есть.


 • Ненавиждам цинизма - за неговата общодостъпност.
  Цинизм ненавижу за его общедоступность.


 • Нещо май отдавна не са ми казвали, че съм курва. Загубвам популярност.
  Что-то давно мне не говорят что я блядь. Теряю популярность.


 • Оптимизмът е недостиг на информация.
  Оптимизм - это недостаток информации.


 • Ох, тези противни журналисти! Половината лъжи, които разпространяват за мен, въобще не отговарят на действителността.
  Ох уж эти несносные журналисты! Половина лжи, которую они распространяют обо мне, не соответствует действительности.


 • — Перлата, която ще нося в първо действие, трябва да е истинска, — настоява капризна млада актриса.
  — Всичко ще е истинско, — успокоявя я Раневска. — Всичко: и перлата в първо действие, и отровата - в последно.
  — Жемчуг, который я буду носить в первом акте, должен быть настоящим, — требует капризная молодая актриса.
  — Все будет настоящим, — успокаивает ее Раневская. — Все: и жемчуг в первом действии, и яд - в последнем.
Фаина Раневска в Баку, 1929 г.


 • С какво се занимавам ли? Симулирам здраве.
  Чем я занимаюсь? Симулирую здоровье.


 • Самотата е, когато у дома си имаш телефон, а звъни будилник.
  Одиночество — это когда в доме есть телефон, а звонит будильник.


 • Спътникът на славата - е самота.
  Спутник славы - одиночество.


 • Стигна ми ума да преживея толкова глупаво.
  У меня хватило ума прожить жизнь глупо.


 • Успехът е единственитя непростим грях по отношение на своя ближен.
  Успех – единственный непростительный грех по отношению к своему близкому.