Направо към съдържанието

Николай Пирогов

От Уикицитат

Николàй Ивàнович Пирогòв (рус. Николай Иванович Пирогов, 1810-1881) е руски лекар, хирург, естествоизпитател и педагог, един от създателите на военната хирургия.


 • Без здрав смисъл всички правила за нравственост са ненадеждни.
  Без здравого смысла все правила нравственности ненадёжны.


 • Бъдещето принадлежи на превантивната медицина. Тази наука, вървейки ръка за ръка с лечебната, ще донесе несъмнена полза за човечеството.
  Будущее принадлежит медицине предохранительной. Это наука, идя рука об руку с лечебной, принесет несомненную пользу человечеству.


 • Войната е епидемия от травми.
  Война — это травматическая эпидемия.


 • Във възпитанието няма нищожни неща.
  В воспитании нет ничего ничтожного.


 • Да живееш на белия свят означава постоянно да се бориш и постоянно да побеждаваш.
  Жить на белом свете — значит постоянно бороться и постоянно побеждать.


 • Да се учиш и да живееш е едно и също.
  Учиться и жить есть одно и то же.


 • Дори и най-големият талант ще се опозори, ако е твърде самоуверен и поиска от първия път да приложи своите сили в такова дело, което изисква огромни предварителни знания, зрелост на ума и житейски опит.
  Самый высокий талант опозорится, если слишком самоуверенный захочет с первого раза применить свои силы в таком деле, которое требует огромных предварительных сведений, зрелости ума в суждении и опыта в жизни.


 • Едностранчивото изкуствено възпитание, с неговите временни и чисто приложни цели, което се получава в училище, рано или късно влиза в конфликт с живота, който непрекъснато изисква пълнота и всестранно развитие на човешките способности.
  Одностороннее искусственное воспитание, с его временными и прикладными целями, получаемое в школе, рано или поздно вступает в разлад с жизнью, которая беспрерывно полноты и всестороннего развития человеческих способностей.


 • Едностранчивият специалист е или груб емпирик, или учен шарлатанин.
  Односторонний специалист есть либо грубый эмпирик, либо ученый шарлатан.


 • Истината, дори изразена по жесток начин, не бива да плаши никого.
  Правда, хотя бы и жестоко выраженная, не должна быть страшна никому.


 • Където господства духът на науката, там и с малки средства се създават велики неща.
  Где господствует дух науки, там творится великое и малыми средствами.


 • Най-добрата операция е тази, която не се е наложило да бъде направена.
  Лучшая операция та, которую не удалось сделать.


 • Направете така, че наказанието за провинението да идва не отвън, а отвътре у виновния, и вие ще достигнете до идеала за нравственото възпитание.
  Сделайте так, чтобы наказание за проступок было не вне, а внутри виновного – и вы дойдете до идеала нравственного воспитания.


 • Религията навсякъде и за всички народи е била само юзда.
  Религия везде, для всех народов, была только уздою.


 • С убеждение и примери е възможно и най-лекомислените да бъдат накарани да се покоряват на всички закони на вечната правда.
  Убеждением и примером можно довести самых легкомысленных до того, что они беспрекословно покорятся всем законам вечной правды.