Направо към съдържанието

Николай Некрасов

От Уикицитат

Николàй Алексèевич Некрòсов (рус. Николаи Алексеевич Некрасов, 1821–1878) е руски поет, писател и публицист, чието творчество отразява предимно тежкото положение на руския народ през ХIХ век.


 • А то: какво е "гражданин"?
  На родината достоен син.
  А что такое гражданин?
  Отечества достоиный сын.
"Поэт и гражданин"


 • Аз бих се радвал да попадна в рая, ала къде му е вратата?
  Я рад бы в рай, да дверь то где?
"Кому на Руси жить хорошо", Часть первая, Глава 2. Сельская ярмонка


 • Аз дълбоко презирам сам себе си затова,
  че живея, прахосвайки ден подир ден.
  Я за то глубоко презира‏ себя,
  Что живу – день за днем бесполезно губя.
"Я за то глубоко презира‏ себя"


 • Били са и по-лоши времена,
  но подли повече – едва ли.
  Бывали хуже времена,
  Но не было подлей.
"Современники", по‎эма


 • Блажен е многословният поет,
  но жалък гражданинът най-безгласен.
  Блажен болта‏щий поэ‎т,
  Но жалок гражданин безгласный.
"Поэт и гражданин"


 • Гръмът небесен теб не ще да те изплаши,
  а земния – ти го държиш в ръце.
  Не страшат тебя громы небесные,
  ְА земные ты держишь в руках.
"Размышления у парадного подъезда"


 • В душата на всеки човек има клапа, която може да бъде отворена само от поезията.
  В душе каждого человека есть клапан, отворя‏щийся только поэ‎зией.
"Дамский альбом" 1854


 • В живота няма празници за този,
  кой в делниците не се труди.
  Нет в жизни праздника тому,
  Что не трудится в будень.
"Медвежья охота", Песня о труде, 1866-1867


 • …Винаги се ядосвам, когато срещна фразата: "нямам думи, с които да го изразя" и т.п. Гупости! Винаги има думи, но умовете ни са лениви!
  …Всегда досаду‏ю, когда встречу фразу «нет слов выразить» и т. п. Вздор! Слова всегда есть, да ум наш ленив.
писмо до Лев Толстой, 1857 г.


 • Волята и трудът на човека –
  те чудеса невидèни творят.
  Воля и труд человека
  Дивные дивы творят.
"Дедушка", 1870, поэ‎ма о декабристе, возвратившемся домой из ссылки


 • Да учиш другите е нужен гений,
  а също и душа корава.
  Учить других — потребен гении,
  Потребна сильная душа.
"Поэт и гражданин"


 • Да, има времена и цели векове,
  в които няма нищо по-желано
  и по-прекрасно от трънния венец…
  Есть времена, есть целые века,
  В которые нет ничего желанней,
  Прекраснее – тернового венка…
"Мать"


 • И нека ни приказва изменчивата мода,
  че тема стара е "страданията на народа".
  И че поезията трябва да я изостави.
  Не вярваите, младежи, на това – не остарява тя.
  Пускай нам говорит изменчивая мода,
  Что тема старая "страдания народа".
  И что по‎зия забыть ее должна.
  Не верьте, ю‏ноши! не стареет она.
"Элегия", 1874


 • Какво да првиш? Че то е неразумно
  да обвиняваш хората или съдбата.
  Когато си видял борбата, –
  да беше я подел, макар и да е трудно.
  Что было делать? Безрассудно
  Винить лю‏дей, винить судьбу.
  Когда б я видел хоть борьбу,
  Бороться стал бы, как ни трудно…
"Поэт и гражданин"


 • Като дете е лековерна ревността; и е безумна катò животно диво.
  Ревность легковерна, как дитя, и бешена, как дикое животное.
"Певица", I.Письмо


 • Който дълго е бил способен да прощава, да не разбира и да не вижда, той, навярно, най-дълбоко е обичал, но още по-дълбоко той ще ненавижда.
  Кֺто долго так способен был прощать, не понимать, не видеть, тот, верно, глубоко лю‏бил, но глубже будет ненавидеть.


 • Къде другаде, ако не във буря,
  ще се развихри славянската натура?
  Где ж, как не в буре,
  И развернуться славянской натуре?
"Псовая охота"


 • Където розите, и тръните са там –
  такъв е на съдбата ни законът.
  Где розы – там и тернии –
  Таков закон судьбы.
"Говорун, Записки петербургского жителя А. Ф. Белопяткина", Глава 1"


 • Кълна се, че аз честно ненавиждах!
  Кълна се, че обичах честно!
  Клянусь, я честно ненавидел!
  Клянусь, я искренне л‏юбил!
"Поэт и гражданин"


 • Литературата не бива да слиза до нивото на обществото с неговите тъмни и съмнителни явления. Каквото и да стане, каквито и обстоятелства да се случат, тя не бива ни на крачка да отстъпва от своята цел: да извисява обществото до своя идеал – идеала на доброто, светлината и истината.
  Литература не должна наклоняться в уровень с обществом в его темных или сомнительных явлениях. Во что бы ни стало, при каких бы обстоятельствах ни было, она должна ни на шаг не отступать от своей цели – возвысить общество до своего идеала, – идеала добра, света и истины!
"Заметки о журналах за сентябрь 1855 года"


 • Наказва го държавата злодея,
  Но сатирата действа по-широко и по-смело
  като куршум намира тя виновния умело.
  Правительство казнит открытого злодея,
  Сатира действует и шире и смелей,
  Как пуля находить виновного умея.
"Отрывки из путевых записок графа Гаранского", 1853


 • Народът е освободен,
  ала щастлив ли е народът?
  Народ освобожден,
  Но счастлив ли народ?
"Элегия"


 • Нашите собствени нещастия винаги ни изглеждат изкл‏чителни и неподлежащи на сравнение.
  Наши собственные несчастия всегда кажутся нам искл‏чительными, не подлежащими сравнению.
"Три страны света", роман, Часть четвертая, Глава VII. Мореход хребтов


 • Ние обичаме и сестрата, и жената, и бащата,
  но в страданието призоваваме нии само майката.
  Мы лю‏бим сестру, и жену, и отца,
  Но в муках мы мать вспоминаем!
"Великое чувство! У каждых дверей…"


 • Но даром нищо не се дава:
  съдбата търси жертви изкупителни.
  Даром ничто не дается:
  Судьба жертв искупительных просит.
"В больнице"


 • Но знай: тя силата не е в богатството,
  нито във ранга и чина,
  а само в равенството и във братството.
  Знай: сила не в богатстве,
  Не в том – велик ли, мал ли чин
  А в равенстве и братстве!
"Ночлеги" 1. "На постоялом дворе", 1874


 • Но стига толкова поети,
  а как ни трябват граждани!
  Довольно даже нам по‎тов,
  Но нужно, нужно нам граждан!
"Поэт и гражданин"


 • Пагубен е ударът на таз ръка,
  която нас ни е ласкала.
  Той руки удар смертелен,
  Которая ласкала нас.
"Ах! что изгнанье, заточенье!"


 • Поет ти можеш да не си,
  но гражданин да бъдеш – ти си длъжен.
  Поэ‎том можешь ты не быть,
  Но гражданином быть обязан.
"Поэт и гражданин"


 • Пошлият опит е на глупаците умът.
  Пошлый опыт – ум глупцов.
"Песня Еремушке", 1859


 • Сеите разумното, доброто и вечното.
  Сеите разумное, доброе, вечное.
"На суету человека", 1877


 • Сърцето, уморило се да ненавижда,
  то няма как да се научи да обича.
  То сердце не научится лю‏бить,
  Которое устало ненавидеть.
"Замолкни, Муза мести и печали!"


 • Тежка е борбата на душата с тялото, тежка е борбата на човека със самия себе си.
  Тяжела борьба души с телом, тяжела борьба человека с самим собои.


 • Това правило следвай упорно: на думите да им бъде тясно, на мислите пък – просторно.
  Правилу следуй упорно: Чтобы словам было тесно, А мыслям просторно.
"Форма. Подражание Шиллеру", стихотворение


 • Тълпа без хубави момичета
  е като ръж, но без метличини.
  Толпа без красных девушек,
  Что рожь без васильков.
"Кому на Руси жить хорошо", Третяя часть: "Крестьянка", Пролог


 • Че който сам е болен, той с радост, дори жадност
  изслужва вести за болник…
  Кто болен сам, тот весело и жадно
  Внимает вести о больном…
"Чуть-чуть не говоря…", 1855


"Размышления у парадного подъезда"


Външни връзки