Направо към съдържанието

Михаил Евграфович Салтиков-Шчедрин

От Уикицитат
 • Благонадеждността е клеймо, за получаването на което трябва да извършиш някоя пакост.
  Благонадёжность — это клеймо, для приобретения которого необходимо сделать какую-нибудь пакость.
 • Във всички страни железопътните линии служат за придвижване, а у нас и за кражби.
  Во всех странах железные дороги для передвижения служат, а у нас сверх того и для воровства.
 • За истинския либерал няма по-достойна задача от това доверчиво да чака по-нататъшни разяснения.
  Нет задачи более достойной истинного либерала, как с доверием ожидать дальнейших разъяснений.
 • Мнозина са сконни да бъркат понятията 'Отечество' и 'Ваше превъзходителство'
  Многие склонны путать понятия: 'Отечество' и 'Ваше превосходительство'
 • Не е беда, ако за рублата дават половин рубла, беда ще бъде, когато срещу рубла започнат да те бият.
  То не беда, если за рубль дают пол-рубля; а то будет беда, когда за рубль станут давать в морду.
 • Неяснотата в мирогледа е толкова важен недостатък, че свежда цялата творческа дейност на художника до нула.
 • Нищо не обезкуражава порока така, както съзнанието, че той е разпознат и осмян.
  Ничто так не обескураживает порока, как сознание, что он угадан и что по поводу его уже раздался смех.
 • Руската власт трябва да държи народа си в състояние на постоянно изумение.
  Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления.
 • Строгостта на руските закони се смекчава от незадължителността за изпълняването им.
  Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения.