Направо към съдържанието

Иван Баграмян

От Уикицитат

Ованес (Иван) Хачарутович Баграмян (1897 – 1982) е съветски командир от арменски произход и маршал на Съветската армия.


 • От 9-годишна възраст с голямо старание и усърдие се учих в двукласното ж.п. училище, а след това – при големи материални трудности за моите родители – в Тифлиското ж.п. техническо училище (1912–1915). И двете училища завърших с отлични оценки.
  С 9-летнего возраста с большим старанием и усердием учился в двухклассном ж.д. училище, а затем при большом материальном напряжении для родителей – в Тифлисском ж.д. техническом училище (1912–1915). Оба училища окончил с отличными оценками.
  из автобиография на Баграмян, за личното му дело


 • Широка обща и политическа култура. Изключителна култура в работата. Голяма военна ерудиция. Волеви характер. Дисциплинираност – безупречна. Всички три курса на програмата усвои добре и отлично. Въпросите по управление в мащаб на стрелкова и кавалерийска дивизия овладя напълно. Курсът на академията завърши с 1-ви разряд. Може да работи като началник на оперативен отдел в щаб на кавалерийски корпус, а по-нататък – преподавател в академията.
  Широкий общий и политический кругозор. Исключительная культурность в работе. Большая военная эрудиция. Волевой характер. Дисциплинированность безупречная. На всех трех курсах программу освоил хорошо и отлично. Вопросами управления в масштабе стрелковой и кавалерийской дивизий овладел вполне. Курс академии окончил по 1-му разряду. Может быть начальником оперативного отдела штаба кавалерийского корпуса, в дальнейшем — адъюнктом академии.
  академична атестация на Баграмян във Военна академия "М. В. Фрунзе"


 • Курсът на академията завършва сред най-добрите с отлични оценки по всички предмети. Общо и военно развитие – добро. Над оперативното изкуство работи настойчиво, анализирайки всеки въпрос и стараейки се да му намери теоретична обосновка. При фронтовата игра изпълняваше задълженията на началник на щаба на армия, като напълно се справи със задачите си. Дисциплиниран, волеви командир. Може да бъде използван като преподавател в академията.
  Курс академии заканчивает в числе передовиков с отличными оценками по всем предметам. Общее и военное развитие хорошее. Над оперативным искусством работает настойчиво, анализируя каждый вопрос и стараясь найти ему теоретическое обоснование. Во фронтовой игре выполнял обязанности начальника штаба армии, полностью справился со своими задачами. Дисциплинированный, волевой командир. Может быть использован в качестве преподавателя академии.
  академична атестация при завършването на академията през октомври 1938 г.


 • Възложените му задачи по оперативно ръководство в щаба на фронта изпълнява с голяма отговорност. Внимателно следи борбата за бойни рубежи, своевременно обръщайки внимание на командването за спецификата на обстановката за приемане на големи и малки решения. В периода на извеждане на войските от Югозападния фронт от обкръжение генерал-лейтенант Баграмян лично на самолет достави бойната заповед на командването на фронта за действията при настоящите условия, а след това направи много за успешното извеждане на войските от Югозападния фронт под ударите на противника. През периода на отстъпление лично ръководеше бойните действия на отделните групи бойци и командири, съдействайки за оттеглянето на по-големи части от обкръжение.
  Порученное дело оперативного руководства в штабе фронта выполняет с большой ответственностью. Внимательно следит за ходом борьбы на боевых рубежах, своевременно обращая внимание командования на особенность обстановки для принятия больших и малых решений. В период выхода войск Юго-Западного фронта из окружения генерал-лейтенант Баграмян лично на самолете доставил боевой приказ командования фронтом о действиях в сложившихся условиях, а затем многое сделал для успешного отвода войск Юго-Западного фронта из-под ударов противника. В период отхода лично руководил боевыми действиями отдельных групп бойцов и командиров, содействуя отходу более крупных частей из окружения.
  цитат от личното дело на И. Х. Баграмян, бойна характеристика като началник на оперативното управление на щаба на Югозападния фронт, подписана от генерал И. В. Болдин на 2 януари 1942 г.


 • Ние, тук в Москва — членовете на Комитета по Отбрана и хората от Генералния щаб решихме да свалим от с поста началник щаб на Югозападния фронт др. Баграмян.

  Др. Баграмян не удовлетворява Ставката не само като началник щаб, който е призван да укрепва ВРЪЗКАТА И РЪКОВОДСТВОТО на армиите, но не удовлетворява Ставката и като обикновен информатор, длъжен честно и правдиво да съобщава в Ставката за положението на фронта.

  Нещо повече, др. Баграмян се оказа неспособен да си извлече урок от тази катастрофа, която се разрази на Югозападния фронт. Само за някакви си три седмици, заради лекомислието си, не само загуби наполовина спечелената Харковска операция, но успя също така да предаде на противника 10-20 дивизии. Тази катастрофа, по своите пагубни резултати е равносилна на катастрофата с Рененкампф и Самсоново в Източна Прусия. След всичко случило се, др. Баграмян можеше, ако искаше, да си извлече урок и да се научи на нещо. За съжаление, това засега не се вижда. Сега, както и преди катастрофата, свръзката на щаба с армиите остава неудовлетворителна, а информацията е недоброкачествена…

  Др. Баграмян се назначава за началник на щаба на 28-ма армия. Ако др. Баграмян покаже добрата си страна като началник на щаба на армия, то аз ще поставя въпроса да му се даде възможност да се развива по-нататък. Разбира се, тук работата не е само в др. Баграмян. Става дума и за грешки на всички членове на Военния съвет и, преди всичко на др. Тимошенко и др. Хрущов. Ако бяхме съобщили на страната изцяло за тази катастрофа със загуби на 18-20 дивизии, която преживя фронта и продължава все още да преживява, то се боя, че с Вас биха постъпили твърде грубо…

  Мы здесь в Москве — члены Комитета Обороны и люди из Генштаба решили снять с поста начальника штаба Юго-Западного фронта тов. Баграмяна.

  Тов. Баграмян не удовлетворяет Ставку не только как начальник штаба, призванный укреплять СВЯЗЬ И РУКОВОДСТВО армиями, но не удовлетворяет Ставку и как простой информатор, обязанный честно и правдиво сообщать в Ставку о положении на фронте.

  Более того, т. Баграмян оказался неспособным извлечь урок из той катастрофы, которая разразилась на Юго-Западном фронте. В течение каких-либо трех недель Юго-Западный фронт, благодаря своему легкомыслию, не только проиграл наполовину выигранную, Харьковскую операцию, но успел еще отдать противнику 10-20 дивизий. Это катастрофа, которая по своим пагубным результатам равносильна катастрофе с Ренненкампфом и Самсоновым в Восточной Пруссии. После всего случившегося тов. Баграмян мог бы при желании извлечь урок и научиться чему-либо. К сожалению, этого пока не видно. Теперь, как и до катастрофы, связь штаба с армиями остается неудовлетворительной, информация недоброкачественная…

  Тов. Баграмян назначается начальником штаба 28-й армии. Если тов. Баграмян покажет себя с хорошей стороны в качестве начальника штаба армии, то я поставлю вопрос о том, чтобы дать ему потом возможность двигаться дальше. Понятно, что дело здесь не только в тов. Баграмяне. Речь идет также об ошибках всех членов Военного совета и, прежде всего тов. Тимошенко и тов. Хрущева. Если бы мы сообщили стране во всей полноте о той катастрофе с потерей 18-20 дивизий, которую пережил фронт и продолжает еще переживать, то я боюсь, что с Вами поступили бы очень круто…

  из писмо, написано на 26 юни 1942 г. от Й. В. Сталин до командването на Югозападния фронт