Направо към съдържанието

Дороти Бранд

От Уикицитат

Дòроти Бранд (англ. Dorothea Brande, 1893-1948) е уважаван автор и редактор от Ню Йорк. Нейната книга "Да станеш писател" (Becoming a Writer) от 1934 г. все още се преиздава и предлага съвети за започване и развиване на писателска дейност. През 1936 г. написва бестселъра за самопомощ "Събуди се и живей" (Wake Up and Live), екранизиран една година по късно от 20th Century Fox като музикален филм.


 • Действай така, сякаш е невъзможно да се провалиш.
  Act as if it were impossible to fail.


 • За да си гарантирате успеха, действайте така, сякаш е невъзможно да се провалите.
  To guarantee success, act as if it were impossible to fail.


 • Всичко, което е необходимо, за да се развали магията на инерцията и разочарованието, е това: "Действай така, сякаш е невъзможно да се провалиш." Това е талисманът, формулата, правилната команда, за да обърнеш лице от провала към успеха.
  All that is necessary to break the spell of inertia and frustration is this: Act as if it were impossible to fail. That is the talisman, the formula, the command of right about face which turns us from failure to success.


 • Действайте смело и невидими сили ще ви се притекат на помощ.
  Act boldly and unseen forces will come to your aid.


 • Напълно достатъчно е да си представиш края, за да задвижиш средствата.
  Envisioning the end is enough to put the means in motion.


 • Преглеждайки своя ден във въображението си, преди да го започнете, вие можете да започнете да действате успешно от всеки един момент.
  By going over your day in imagination before you begin it, you can begin acting successfully at any moment.


 • Добре изложеният проблем е на половина решен проблем.
  A problem clearly stated is a problem half solved.


 • Единствената разлика между проблема и решението е, че хората разбират именно решението.
  The only difference between a problem and a solution is that people understand the solution.


 • Братя Райт прелетяха през димната завеса на невъзможността.
  The Wright brothers flew through the smoke screen of impossibility.


 • Човешкият ум не е съд, който трябва да бъде запълнен, а по-скоро огън, който трябва да бъде запален. — перифраза по Плутарх
  Man's mind is not a container to be filled but rather a fire to be kindled.


 • Където има отворен ум, там винаги ще има и граници.
  Where there is an open mind, there will always be a frontier.


 • Всички ние носим семената на саморазрушението, които ще донесат само нещастие, ако им позвлим да прораснат.
  There are seeds of self-destruction in all of us that will bear only unhappiness if allowed to grow. • Най-много завиждаме на тези писатели, които - често по неаналитичен и неосъзнат път - са схванали, че техният характер има различни страни и те могат да живеят и работят в момента ту с една, ту с друга, която е във възход. — из книгата "Да станеш писател" (Becoming a Writer)
  The most enviable writers are those who, quite often unanalytically and unconsciously, have realized that there are different facets to their nature and are able to live and work with now one, now another, in the ascendant.


 • Всяка книга, всеки редактор, всеки учител ще ви каже, че ключът към успеха на един автор е оригиналността… Добре е да се разбере колкото се може по-рано, че в своя писателски живот всеки от нас има само един принос, който може да даде. Това е усещането, че всеки един е уникален. Никой друг не е бил роден от вашите родители в същия исторически момент в същата страна; никой не е преживял вашия опит, не е достигнал вашите изводи или не гледа на света със същата съвкупност от идеи, която имате вие. Ако вие успеете да достигнете до такива дружески отношения със самия себе си, че да можете и да сте склонни да кзвате точно какво мислите за дадена ситуация или характер; ако можете да разкажете история за всеки човек на земята така, както тя може да се появи само у вас, със сигурност и за вас ще има парче от работата, която е оригинална. — из книгата "Да станеш писател" (Becoming a Writer)
  Every book, ever editor, every teacher will tell you that the great key to success in authorship is originality….It is well to understand as early as possible in one’s writing life that there is just one contribution which every one of us can make: we can give into the common pool of experience some comprehension of the world as it looks to each of us. There is a sense in which everyone is unique. No one else was born of your parents, at just that time of just that country’s history: no one underwent just your experiences, reached just your conclusions, or faces the world with the exact set of ideas that you must have. If you can come to such friendly terms with yourself that you are able and willing to say precisely what you think of any given situation or character, if you can tell a story as it can appear only to you of all the people on earth, you will inevitably have a piece of work which is original.


 • Белетристиката предлага единствената философия, която читателите може би познават; тя опрделя техните етични, социални и материални стандарти; тя потвърждава техните предразсъдъци или отваря умовете им към един по-широк свят.
  Fiction supplies the only philosophy that may readers know; it establishes their ethical, social, and material standards; it confirms them in their prejudices or opens their minds to a wider world.