Направо към съдържанието

Генадий Малкин

От Уикицитат

Генадий Малкин (рус. Геннадий Е. Малкин, р.1939) е лекар и рускопишещ афорист от еврейски произход, роден в Русия, но преселил се след демократичните промени в Израел. Автор е на множество популярни сборници с афоризми и е лауреат на различни награди.


А • Б • В • Г • Д • Е • Ж • З • И • Й • К • Л • М • Н • О • П • Р • С • Т • У • Ф • Х • Ц • Ч • Ш • Щ • Ъ • Ю • Я


 • Интересното го виждат тези, които умеят да разказват.
  Интересное видят те, кто умеет рассказывать.


 • Нищо не възвисява ума така, както изправената глава.
  Ничто так не возвышает ум, как поднятая голова. • Автомобилът не е лукс, а трамвай "Желание".
  Автомобиль не роскошь, а трамвай желаний.


 • Адвокатът е звеното между буквата на закона и цифрата на хонорара.
  Адвокат - звено между буквой закона и цифрой гонорара.


 • Адът е хармонията на разрушението.
  Ад – гармония разрушения.


 • Азбуката – това е картечната лента на грамотността.
  Азбука - пулеметная лента грамоты.


 • Ако женската крепост падне, тя започва да се благоустроява.
  Если женская крепость пала, она начинает благоустраиваться.


 • Ако искаш да си водиш дневник, трябва да живееш.
  Если хочешь вести дневник, надо жить.


 • Ако не бяха богатите, то богатството не би дразнило никого.
  Если бы не богачи, богатство никого бы не раздражало.


 • Ако не си способен да победиш страха, то победи противника.!
  Не в силах победить страх, победи противника!


 • Ако не сте джентълмен, то е възможно да сте… лейди.
  Если вы не джентльмен, то вы, возможно, - леди.


 • Ако от живота се зачеркнат грешките, ще остане може би само подписът.
  Если вычеркнуть из жизни ошибки, может остаться одна подпись.


 • Ако хората отново станат маймуни, то за тях вече няма да стигнат дървета.
  Если люди вновь станут обезьянами, им уже не хватит деревьев.


 • Актьорът е дресьор на публиката.
  Актер – дрессировщик публики.


 • Анекдотът - това е авариен хумор.
  Анекдот – аварийный юмор.


 • Апетитът идва по време на ядене, а сметката - после.
  Аппетит приходит во время еды, а счет – после. • Бездарността – това е съзидателната неспособност.
  Бездарность — созидательная неспособность.


 • Безделникът – това е труженик на свободното време.
  Бездельник — труженик досуга.


 • Безпорядъчният секс е най-безопасен с порядъчни.
  Беспорядочный секс безопасней с порядочными.


 • Белезите украсяват мъжа… след бръснене.
  Шрамы украшают мужчину после бритья.


 • Бракът е продължение на любовта с други средства. — перифраза на Клаузевиц за войната
  Брак - это продолжение любви иными средствами.


 • Бракът е продължение на чувствата за сметка на тяхната икономия.
  Брак – продолжение чувств за счет их экономии. • В брака главното е не победата, а участието.
  В браке главное не победа, а участие.


 • В нужното време и на нужното място… ние не сме нужни никому.
  В нужное время и в нужном месте – мы никому не нужны.


 • В спор с глупака се ражда истинската глупост.
  В споре с дураком рождается истинная глупость.


 • В тъмни времена е трудно да останеш в сянка.
  В тёмные времена трудно уйти в тень.


 • В цайтнот попада не този, който много мисли, а този, който не мисли за каквото трябва.
  В цейтнот попадает не тот, кто много думает, а тот, кто думает не о том.


 • В честната борба побеждава шмекерът.
  В честной борьбе побеждает жулик.


 • Вкусът е способността да оцениш, без да пробваш.
  Вкус - это способность оценить не пробуя.


 • Все по-малко са любителите на чашката… и все повече професионалистите.
  Все меньше любителей выпить, все больше профессионалов.


 • Всеки комитет е нов паметник на стари начинания.
  Любой комитет – это новый памятник старым начинаниям.


 • Всички виждат сънища, но не всички през това време спят.
  Сны видят все, но не все в это время спят.


 • Всяка жена заслужава да я обичат повече, отколкото заслужава.
  Любая женщина заслуживает, чтобы ее любили больше, чем она заслуживает.


 • Във вестниците истината доста често бива казвана, но не винаги печатана.
  В газетах правду говорят довольно часто, но не всегда печатают.


 • Във всеки случай по един въпрос жените и мъжете са единодушни: и едните, и другите не вярват на жените.
  По крайней мере, в одном вопросе женщины и мужчины достигли согласия: и те, и другие не доверяют женщинам.


 • Въпросът не е в това, какво си достигнал, а в онова, от което си се отказал.
  Суть не в том, чего достиг, а в том, от чего отказался.


 • Вярата в чудесата ни примирява с тяхното отсъствие.
  Вера в чудеса примиряет с их отсутствием.


 • Вярвайте в късмета и той непременно ще мине… някъде наблизо.
  Верьте в удачу, и она непременно пройдет где-то рядом. • Глупаво е да живееш лошо, ако ти завиждат.
  Глупо жить плохо, если тебе завидуют.


 • Глупакът пръв разбира колко много са се разможили умните.
  Дурак замечает первым, как много умных развелось.


 • Глупаците са такъв народ, който винаги е прав.
  Дураки – это такой народ, который всегда прав.


 • Гневните избухвания осветяват мрака на нашата незаинтересованост.
  Вспышки гнева освещают мрак нашей заинтересованности. • Да мечтаеш можеш даже за това, за което не смееш да мислиш.
  Мечтать можно даже о том, о чем нельзя думать.


 • Да можехме да изхвърлим всичко от главите си…, ама жалко за околната среда.
  Выбросить бы все из головы, да жалко окружающей среды.


 • Да поумняваш трябва незабелязано.
  Умнеть надо незаметно


 • Да преживееш пет години като порядъчен е по-трудно, отколкото да си отидеш като герой.
  Прожить пять лет порядочным трудней, чем уйти героем.
 • Джентълменът е идеалът на жената, която счита себе си за лейди.
  Джентльмен – это идеал женщины, считающей себя леди.


 • Джентълменът не отказва на жената правото й да се заблуждава.
  Джентльмен не откажет женщине в праве на заблуждение.


 • Дипломатът е човек, който може да скрие дори повече, отколкото знае.
  Дипломат - человек, умеющий скрыть больше, чем знает.


 • Договаряйки се със съвестта си, придобиваш характер.
  Договорившись с совестью, приобретёшь характер.


 • Донжуанството е такова донкихотство.
  Донжуанство такое донкихотство.


 • Дори най-ярката жена губи в сравнение с телевизора.
  Даже самая яркая женщина проигрывает в сравнении с телевизором.


 • Достигайки целта, разбираш, че си бил само средството.
  Достигнув цели, замечаешь, что ты – средство. • Егоистът е човек, който обича себе си повече от другите егоисти.
  Эгоист – это человек, любящий себя больше, чем других эгоистов.


 • Едва след като започнала да получава за труда си, маймуната е станала човек.
  Только получив за труд, обезьяна стала человеком.


 • Едни гледат философски на нещата, други – на тяхното отсъствие.
  Одни философски смотрят на вещи, другие – на их отсутствие.


 • Еротика - това е стрелбището на Амур.
  Эротика – стрельбище Амура.


 • Етикетът – това са безусловните правила на условността.
  Этикет – безусловные правила условностей.
 • Желаещите да прегърнат целия свят обикновено започват от жените.
  Желающие обнять весь мир, обычно начинают с женщин.


 • Жена ви ще намери недостатъците ви по-бързо и от носната си кърпичка.
  Ваши недостатки жена найдет быстрее, чем носовой платок.


 • Жената е кръстословица, където нищо не се пресича.
  Женщина — это кроссворд, где ничего не пересекается.


 • Жените в неговия живот значеха повече, отколкото той самият.
  Женщины в его жизни значили больше, чем он сам.


 • Жените, дори еднакви, са еднакви по различен начин.
  Даже одинаковыми женщины бывают по-разному.


 • Живеем само веднъж - но затова пък докрая!
  Живем только раз, зато до конца!


 • Животът – това е търсене на смисъла под фенерите на проблемите.
  Жизнь – это поиски смысла под фонарями проблем.


 • Животът го изпълва недостигът на пари.
  Нехватка денег наполняет жизнь.


 • Животът е безсмислен само за тези, които търсят смисъла в него.
  Жизнь бессмысленна только для тех, кто ищет в ней смысл.


 • Животът е за раят грешниците рай.
  Жизнь – это рай для грешников.


 • Животът е толкова кратък, че едва успяваш да го развалиш.
  Жизнь так коротка, что едва успеваешь ее испортить.


 • Животът се избира с гласуване от два гласа, без въздържали се.
  Жизнь выбирается голосованием в два голоса, без воздержавшихся.


 • Животът си отива толкова бързо, като че ли на него с нас не му е интересно.
  Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами неинтересно. • За властта се говори или само добро, или истината.
  О власти или хорошо, или правду.


 • За да запазиш ангелския си характер, е необходимо дяволско търпение.
  Сохраняя ангельский характер, нужно дьявольское терпение.


 • За джентълмена всяка лейди изглежда жена.
  Джентльмену все леди кажутся женщинами.


 • Завещават се добродетели, но се наследяват… пороци.
  Завещаются добродетели, но наследуются – пороки.


 • Заради своята ранимост жената се стреми всички да ги обезоръжи.
  Из-за своей ранимости, женщина стремится обезоружить всех.


 • Зъбите са видимата част от характера.
  Зубы – видимая черта характера. • И въпреки всичко: несправедливо е, че за обмисляне ни се дава само един живот!
  А все же несправедливо, что на обдумывание дается только одна жизнь!


 • Идиотизмът – това е глупост, домислена до края.
  Идиотизм – глупость, додуманная до конца.


 • Изгубвайки достойнството си, дайте си вид, че то не е вашето.
  Роняя свое достоинство, делайте вид, что это – не ваше.


 • Именно минутите решават съдбата на часовете.
  Именно минуты решают судьбы часов.


 • Иска ми се поне малко да си поживея вечно…
  Хотелось бы вечно пожить хоть немножко...


 • Истинският мъж винаги ще постигне това, което иска жената.
  Настоящий мужчина всегда добьется того, что хочет женщина.


 • Истинският мъж няма да направи забележка на дамата, че неумело си е сложила шапката.
  Настоящий мужчина не сделает замечания даме, неумело несущей шпалу.


 • Историкът е археолог на заблужденията.
  Историк – археолог заблуждений. • Кажете на хората поне една собствена дума от ненормативната лексика и ще ви запомнят задълго.
  Скажите людям хоть одно, но собственное слово ненормативной лексики и вы запомнитесь надолго.


 • Кавгите укрепват семейството както дебатите армията.
  Ссоры укрепляют семью как дебаты армию. • Катастрофално не достигат поводите да не пием.
  Поводов не выпивать катастрофически не хватает.


 • Когато всички мълчат, то златото се обезценява.
  Когда все молчат, золото обесценивается.


 • Когато няма какво да се губи, се губят принципите.
  Когда нечего терять, теряют принципы.


 • Когато правдата изплува, я изхвърлят на брега.
  Когда правда всплывает, её прибивает к берегу.


 • Когато се напиеш, и си мислиш, че ще се откажеш да пушиш.
  Как выпьешь, то кажется, что бросишь курить.


 • Когато съдбата ти е в твойте ръце, недей да я опипваш.
  Когда судьба в твоих руках, не ощупывай.


 • Който е живял без грешки, той е преписвал чуждо съчинение.
  Кто прожил без ошибок, тот переписывал чужое сочинение.


 • Колко сладко се спи след обичайната глупост.
  Как сладко спится после обычной глупости.


 • Колко трудно е да убиеш в себе си звера, без да му повредиш козината!
  Как трудно убить в себе зверя, совсем не испортив шкуры!


 • Колко често гледната точка не съвпада с опорната точка!
  Как часто точка зрения не совпадает с точкой опоры!


 • Колкото жената е по-скъпа, толкова ни е по-скъпа.
  Чем дороже женщина, тем она дороже.


 • Колкото и лошо да говорим за правителството, то мисли за нас още по-лошо.
  Как бы плохо мы ни говорили о правительстве, оно думает о нас еще хуже.


 • Колкото повече е опитът, толкова по-малко ни се иска да се връщаме към него.
  Чем больше опыта, тем меньше хочется к нему возвращаться.


 • Комунизмът е съветска власт плюс електрификация… на всички столове.
  Коммунизм — есть советская власть плюс электрификация всех стульев.


 • Красавица е тази, чиито крака… подхождат на лицето.
  Красавица – это когда ноги идут к лицу.


 • Крокодилските съзли се обезцениха, кожата обаче поскъпна.
  Крокодиловы слезы обесценились, но кожа подорожала.


 • Кръглият глупак се стреми към многостранност.
  Круглый дурак стремится к многогранности.


 • Културата, както и порядъчната жена, може и без заплащане.
  Культуре, как порядочной женщине, можно и не платить.


 • Кучетата затова са приятели, защото няма да ти поискат на заем.
  Собаки потому и друзья, что в долг не просят.


 • Къпейки се в морето от слава, не минавайте отвъд шамандурите!
  Купаясь в море славы, не заплывайте за буйки! • Лечението – това е ремонт на организма без инструкциите на производителя.
  Лечение – это ремонт организма без инструкции изготовителя.


 • Лицето на страната е отражение на гримасата на нейните закони.
  Лицо страны есть отражение гримас ее законов.


 • Логика е, когато паралелните прави не се пресичат, докато не са заинтересовани.
  Логика – это когда параллельные не пересекаются, пока не заинтересованы.


 • Лош е този класик, комуто не приписват нищо.
  Плох тот классик, которому ничего не приписывают.


 • Любовта е… падение нагоре.
  Любовь – это падение вверх. • Максималистите свеждат живота до минимум.
  Максималисты сводят жизнь до минимума


 • Местата под слънцето се разпределят на сянка.
  Места под солнцем распределяются в тени.


 • Минимумът възможности определя максимумът на невъзможносто.
  Минимум возможностей определяет максимум невозможного.


 • Миниполите понякога съвсем закриват лицето…
  Мини-юбки порою совсем закрывают лицо…


 • Моят песимизъм е основан на вярата в могъществото на човека.
  Мой пессимизм основан на вере в могущество человека.


 • Мъжът си губи главата, жената – сърцето, а бъдещите деца след това ще имат нужда от нормални родители.
  Мужчина теряет голову, женщина – сердце, а будущие дети потом нуждаются в нормальных родителях. • На болшинството от мъжете им харесват блондинките, брюнетките и боядисаните.
  Большинству мужчин нравятся блондинки, брюнетки и крашеные.


 • На врага си няма да пожелаеш това, което пожелаваш на ближния.
  Врагу не пожелаешь того, что пожелаешь ближнему.


 • Най-добрата жена е тази, която ще ни застави да забравим идеалната.
  Лучшая женщина та, что заставит забыть идеальную.


 • Най-доброто алиби е: да бъдеш жертва.
  Лучшее алиби – быть жертвой.


 • Най-често ние не сме съгласни с онова, за което не ни питат.
  Чаще всего мы не согласны с тем, о чем нас не спрашивают.


 • Настроението е опората на еквилибриста.
  Настроение – опора эквилибриста.


 • Нахалникът е наемник на собствените си интереси.
  Нахал – наемник собственных интересов.


 • Нацията е общност от хора, обединени от достойнството на предците и от умилението пред техните недостатъци.
  Нация – общность людей, объединенных достоинством предков и умиленных их недостатками.


 • Не гледай на живота по-мрачно, отколкото той на тебе.
  Не смотри на жизнь мрачнее, чем она на тебя!


 • Не е достатъчно да се правиш на добър, трябва още и околните да се правят, че са благодарни за доброто.
  Мало притворяться добрым, надо еще, чтобы окружающие притворились благодарными за добро.


 • Не можеш да станеш пръв, ако не си в редица.
  Нельзя стать первым без очереди!


 • Не обиждайте хората с опознаването им до края.
  Не обижайте людей узнаванием их до конца.


 • Не пречѝ на хората да си мислят, че мислят.
  Не мешай людям думать, что они думают.


 • Не си струва да се безпокоите предварително, а още повече пък – след това.
  Не стоит беспокоиться заранее и уж тем более - потом.


 • Не спорете с глупак – той е по-подготвен.
  Не спорьте с дураком – он лучше подготовлен.


 • Не трупайте зло – то и без това свършване няма.
  Не копите зла, оно и так не кончится.


 • Недостатъците на достойнствата се компенсират с техните възможности.
  Недостатки достоинств компенсируются их возможностями.


 • Непотърсените достойнства се утешават като недостатъци.
  Невостребованные достоинства утешаются в качестве недостатков.


 • Непристъпните жени харесват обсадни положения.
  Неприступные женщины любят осадное положение.


 • Несполуката – това са неизпълнените очаквания на сполуката.
  Неудача – невыполненные ожидания удачи.


 • Несправедливостта е действащ модел на вечния двигател.
  Несправедливость – действующая модель вечного двигателя.


 • Нищо така не разваля брака както съпружеския живот.
  Ничто так не портит брак, как супружеская жизнь.


 • Нищо така не разваля целта както изстрелите.
  Ничто так не портит цель как выстрелы.


 • Нищо така не украсява жената както временното отсъствие на мъжа.
  Ничто так не украшает женщину, как временное отсутствие мужа.


 • Нравствеността е нещо, което лесно се атакува, но трудно се защитава.
  Нравственность – то, что легко атакует и плохо защищается.


 • Няма и няма и да има нищо по-добро от обедна почивка още от сутринта.
  Нет и не будет ничего лучше полуденного отдыха прямо с утра.


 • Нямате куче…, намерете си приятел.
  Нет собаки – заведите друга. • Обичащите да помогнат в беда, обичат и самата беда.
  Любящие помочь в беде, любят и саму беду.


 • Обкръжението от пешки поражда илюзията, че си истински крал.
  Окружение пешек рождает иллюзию, что ты – настоящий король. • Опитай се да затъмниш нейните достойнства със своите си недостатъци!
  Попробуй-ка затмить ее достоинства своими недостатками!


 • Оптимизмът на незнанието секва – и започва зрелият живот.
  Оптимизм незнания иссякает – начинается взрослая жизнь


 • От всички видове фантазии, еротичните са най-разумни.
  Из всех видов фантазий, эротические – самые разумные. • Пазете верността… на най-неочаквани места.
  Храните верность в самых неожиданных местах.


 • Парите развалят хората…, когато са у други хора.
  Деньги портят людей, когда они у других.


 • Патриотът не толкова иска да загине за нещо, колтото да убие някого.
  Патриот не столько хочет за что-то погибнуть, сколько кого-то убить.


 • По пътя към славата се дръж инкогнито.
  На дороге к славе сохраняй инкогнито.


 • Погледът върху нещата зависи от тяхната стойност.
  Взгляд на вещи зависит от их стоимости.


 • Познаването на законите не освобождава от отговорността за тяхното изпълнение.
  Знание законов не освобождает от ответственности за их исполнение.


 • По-лесно е да изиграеш главната роля в чужд живот, отколкото в своя.
  Главную роль в чужой жизни сыграть проще, чем в своей.


 • По-лесно е да се сее вечното и доброто, отколкото да се плеви всеки ден.
  Сеять доброе, вечное проще, чем пропалывать каждый день.


 • Полите – това са корабните платна за мъжете.
  Юбки – это паруса мужчин.


 • Порядъчността е по-скоро хоби, отколкото призвание.
  Порядочность – скорее хобби, чем призвание.


 • Потомственият роб почита традициите повече от господаря.
  Потомственный раб чтит традиции дольше хозяина.


 • Правилните решения трябва да се вземат бързо, докато не са дошли неправилните.
  Правильные решения должны приниматься быстро, пока не пришли неправильные.


 • Преброени са дните на тези, които не умеят да броят.
  Дни сочтены у тех, кто не умеет считать.


 • Превръзката на Темида се смъква до устата й, когато подмигва на закона.
  Повязка Фемиды сползает на рот, когда она подмигивает закону.


 • Предимствата на женения са в това, че той може да измени своя живот само към по-добро.
  Преимущество женатого в том, что он может изменить свою жизнь только к лучшему.


 • Предимството на жените не е само в техните недостатъци.
  Преимущество женщин не только в их недостатках.


 • Предсказания: дребните радости водят до големи непрятности.
  Приметы: мелкие радости – к крупным неприятностям.


 • Притежаването на голата истина много бързо омръзва.
  Обладание голой правдой очень быстро надоедает.


 • Проблемите със секса правят любовта… неповторима.
  Проблемы с сексом делают любовь – неповторимой.


 • Прозата на живота – това е поезията на евтиния труд.
  Проза жизни – это поэзия дешевого труда.


 • Просветеният диктатор неизбежно започва да диктува просвещение.
  Просвещенный диктатор неизбежно начнет диктовать просвещению.


 • Пътеката на войната в семейството минава през кухнята и спалнята.
  Тропа войны в семье проходит через кухню в спальню.


 • Пътищата се ценят според покритието, а не според направлението.
  Дороги ценятся покрытием, а не направлением.


 • Пътят към инфаркта е доста по-приятен, от избягването му.
  Путь к инфаркту гораздо приятней, чем бег от него. • Романът – това е недоносен афоризъм.
  Роман – это недоношенный афоризм. • Самотата е топка, захвърлена в ъгъла.
  Одиночество – это мяч, забытый в углу.


 • Сапунените опери помагат за изпирането на душите на домакините.
  Мыльные оперы помогают отстирывать души домохозяек.


 • Свещеникът е представител на своята част от небето на земята.
  Священник – представитель своей части неба на земле.


 • Седем пъти отрежи, един изяж.
  Семь раз отрежь, один поешь.


 • Семейството е кораб, на който обаче командва помощник-капитанът.
  Семья – это корабль, на котором командует помощник капитана.


 • Сериозността на глупаците е по-зразителна и от смеха.
  Серьёзность дураков заразительнее, чем смех.


 • Скромността украсява жената както бикините.
  Скромность украшает женщину, как бикини.


 • Справедливостта – това е честното разпределение на чуждото.
  Справедливость – честное распределение чужого.


 • Стриптийзът е демонстрация на вечени ценности.
  Стриптиз – демонстрация вечных ценностей.


 • Съмнителните личности не се съмняват.
  Сомнительные личности не сомневаются.


 • Със смях може не само да си продължите живота, но и да породите нов.
  Со смехом можно не только продлить жизнь, но и зародить новую. • Тези, които имат една цел, стрелят един срещу друг.
  Имеющие одну цель, стреляют друг в друга.


 • Телевизионнията екран е прозорец към огромния свят, през който изнасят живота.
  Телеэкран – это окно в огромный мир, через которое выносят жизнь.


 • Топлите отношение изстиват от горещите молби.
  Теплые отношения остывают от горячих просьб.


 • Триста жени и седемстотин наложници раждата мечтата за тайнствената непозната…
  Триста жён и семьсот наложниц рождают мечты о таинственной незнакомке…


 • Трудно е да говориш истината, ако не знаеш какво очакват от тебе.!
  Трудно говорить правду, если не знаешь, чего от тебя ждут. • Трябва да си намерите врагове, защото иначе тяхното място ще го заемат приятелите.
  Врагов надо иметь, чтобы их место не заняли друзья. • Убиването на времето не е престъпление, а наказание.
  Убийство времени – не преступление, а наказание.


 • Усложненията се очакват там, където се опитваш да опростиш.
  Сложности ожидают там, где пытаешься упростить.


 • Устата беше затворена… за профилактика на отношенията.
  Рот был закрыт на профилактику отношений. • Фюрерът – това е вожд по закон.
  Фюрер – вождь в законе. • Хазартът – това е преследване на загуби.
  Азарт – преследование потерь.


 • Храненето без покривка… е само утоляване на глада.
  Еда без скатерти – это питание.


 • Хранят се с лъжа, а от истината се пропиват.
  Кормятся ложью, от правды – спиваются. • Цветущите жени алергия не предизвикват.
  Цветущие женщины аллергии не вызывают. • Чаша добро вино не пречи да се изпие и литър водка.
  Бокал хорошего вина не помешает выпить литр водки.


 • Човек сам на себе си е враг, а враговете трябва да се обичат.
  Человек сам себе враг, а врагов надо любить.


 • Човекът е създаден за щастие както птицата за работа.
  Человек создан для счастья, как птица для работы.


 • Чуждите достойнства ги ценят, ала обичат своите си недостатъци.
  Чужие достоинства ценят, но любят – свои недостатки. • Швейцария същестува само за да се подчертаят мащабите на Тюменската област.
  Швейцария на то и существует, чтоб подчеркнуть масштаб Тюменской области. • Щастие е, когато те разбират, нещастие – когато те разбират докрая.
  Счастье — когда тебя понимают, несчастье – если поняли до конца. • Ябълките на раздора винаги са пресни.
  Яблоки раздора всегда свежие.


Външни връзки