Направо към съдържанието

Владимир Хочински

От Уикицитат
(пренасочване от В. Хочински)

Владѝмир Михàйлович Хочѝнски (рус. Владимир Михайлович Хочинский, р.1927) е популярен руски писател-сатирик и афорист от Санкт Петербург. Поредният му сборник с афоризми ("Чувство когтя") излиза в Русия през 2006 г.


А • Б • В • Г • Д • Е • Ж • З • И • Й • К • Л • М • Н • О • П • Р • С • Т • У • Ф • Х • Ц • Ч • Ш • Щ • Ъ • Ю • Я


 • Сатирата винаги е в дълг на времето.
  Сатира всегда в долгу у времени.


А[редактиране]


 • Ако всички започнат да смъкват звезди от небето, кой тогава ще им се любува?
  Если все будут хватать звезды с неба, кто же будет ими любоваться?


 • Ако съществуваш, то значи ли обаче и че мислиш?
  Если ты существуешь, значит ли это, что ты мыслишь?


 • Армия от донкихотовци може да се унищожи, но не и да се победи.
  Армию донкихотов можно уничтожить, но не победить.


Б[редактиране]


 • Безпричинната вражда е най-непримирима.
  Беспричинная вражда - самая непримиримая.


 • Битката често я печели този, който не участва в нея.
  Битву нередко выигрывает тот, кто в ней не участвует.


 • Борейки се със себе си, да не се окажеш туширан.
  Борясь с собой, не окажись на лопатках.


В[редактиране]


 • В прицел най-вече виждаш жертвата, а не човека.
  В прицел лучше видишь жертву, а не человека.


 • Вдигайки техниката до нивото на фантазията, да не спуснем фантазията до нивото на техниката.
  Подымая технику до уровня фантазии, не опусти фантазию до уровня техники


 • Вековете - средни. Но какво възраждане е само!
  Века - средние. Но какое возрождение!


 • Велична: но пък безкрайно малка.
  Величина: Но бесконечно малая.


 • Ние, всичките, сме произлезли от маймуните - обаче от различни.
  Все мы произошли от обезьян, только от разных.


 • Всичко за опазване природата… на човека.
  Все на охрану природы: Человека!


 • Възторгват се съвместно, завиждат насаме.
  Восторгаются сообща, завидуют наедине.


 • Вървеше по наклонената плоскост нанагоре.
  Шел по наклонной плоскости вверх.


 • Вярваше в щастливия край на света.
  Верил в счастливый конец света.


Г[редактиране]


 • Гениите следва да се догонват, без да се преследват.
  Гениев надо догонять, не преследуя.


 • Героят поставя на карта собствения си живот, страхливецът - чуждия.
  Герой ставит на карту свою жизнь, трус - чужую.


 • Главата на семейството: един за всички и всички за един.
  Глава семьи: один за всех и все на одного!


 • Глупакът вижда изгодата, умният - нейните последствия.
  Дурак видит выгоду, умный – ее последствия.


Д[редактиране]


 • Да дрънкаш глупости е лесно, да ги понасяш - значително по-трудно.


 • Да се възвисява над гиганта може само джудже, седящо на врата му.
  Возвышаться над гигантом может только карлик, сидящий на его шее.


 • Джобът с желанията е винаги натъпкан до отказ.
  Карман желаний всегда туго набит.


 • Дори и чувството за собствено достойнство за него беше чуждо.
  Даже чувство собственного достоинства у него было чужое.


 • Достигнал ли си до извода, че си неук, това е вече откритие.
  Если ты пришел к выводу, что ты неуч, - это открытие!


Е[редактиране]


 • Еврика! Намерих онова, което не го търсех.
  Эврика! Нашел то, что и не искал!


Ж[редактиране]


 • Животът е крос, при който всеки се стреми да се откъсне напред, за да достигне до финала последен.
  Жизнь - это кросс, в котором каждый стремится вырваться вперед, чтобы прийти к финишу последним.


З[редактиране]


 • За да се попадне в рая, са необходими адски усилия.
  Чтобы попасть в рай, нужны адские усилия.


 • Започнете ли вместо думата "вкусно" да казвате "хранително", значи остарявате.
  Если вместо слова "вкусно" вы стали говорить "питательно", значит вы стареете.


 • Заяви за себе си в литературата - с шепот.
  Заявил о себе в литературе шепотом.


 • Змията утвърждавала, че хапе изключително с лечебна цел.
  Змея утверждала, что она жалит исключительно в лечебных целях.


И[редактиране]


 • И в доброто старо време са въздишали по "доброто старо време".
  И в доброе старое время вздыхали о "добром старом времени."


 • И великият ум е ограничен от Вселената.
  И великий ум ограничен Вселенной.


 • И малкото щастие може да стане голямо. Зависи всичко от потребностите.
  И маленькое счастье может стать большим. Все зависит от потребностей.


 • И незаслуженият авторитет с нещо трябва все да се заслужи.
  И незаслуженный авторитет чем-то надо заслужить.


 • И светлината има своя сенчеста страна.
  И свет имеет свою теневую сторону.


 • Издребняването знак за съгласие ли е?
  Мельчание - знак согласия?


 • Изкуството на лицемерието - то също иска жертви.
  Искусство лицемерия тоже требует жертв.


 • Излизайки от себе си, не забравяйте да затворите устата.
  Выходя из себя, не забудь закрыть рот!


 • Имаше две лица. И двете чужди.
  Имел два лица. И оба чужие.


 • Инстинктът за самосъхранение на лъжата: да бъде близо до истината.
  Инстинкт самосохранения лжи: быть ближе к правде.


 • Истината има едно лице, лъжата - различни.
  У правды одно лицо, у лжи - разные.


К[редактиране]


 • Как да се разреши проблемът бащи и деца, след като бащите са деца.
  Как разрешить проблему отцов и детей, если отцы - дети?


 • Когато казват: "Това не е съвсем така", мислят: "Това съвсем не е така!"
  Когда говорят: "Это не совсем так", думают: "Это совсем не так!".


 • Когато започнат славата да я удържат, тя си отива.
  Когда славу начинают удерживать, она уходит.


 • Когато твоите мисли не достигат до чуждото съзнание, виновно е съзнанието. Когато чуждите мисли не достигат то твоето съзнание, виновни са мислите.
  Когда твои мысли не доходят до чужого сознания, винят сознание. Когда же чужие мысли не доходят до твоего сознания, винят - мысли.


 • Колко въпросителни знаци не са заменени все още от възклицателни?!
  Сколько вопросительных знаков не заменено еще восклицательными?!


 • Колко душѝ по статистика се падат на дýши население.
  Сколько души по статистике приходится на душу населения?


 • Колко много трябва да знаеш, за да се научиш и да се съмняваш.
  Как много нужно знать, чтобы научиться сомневаться.


 • Колко непопадения! И все в целта.
  Сколько промахов! И все в цель!


 • Колкото повече хапчета гълтате, толкова по-малко горчиви ви се струват те.
  Чем больше вы глотаете пилюль, тем они кажутся менее горькими.


 • Команда "напред!" дават и след команда "кръгом!"
  Команду "вперед!" подают и после команды "кругом!".


 • Комисията приемаше пиесата действие по действие.
  Комиссия принимала пьесу по актам.


 • Копията за оригинала: това е моята втора природа.
  Копия об оригинале. - это моя вторая натура!


 • Крилатите думи остават на земята, безкрилите - отлитат.
  Крылатые слова остаются на земле, бескрылые - улетают.


Л[редактиране]


 • Лавров венец от смокинови листа.
  Лавровый венок из фиговых листков.


 • Лъвовете ги изобразяват като магарета едва след тяхната кончина, докато магаретата като лъвове - само приживе.
  Львов изображают ослами только после их смерти; ослов львами - только при их жизни.


 • Любовта без памет - тя не се забравя.
  Любовь без памяти - не забывается.


 • Людоеда го изяде самотата.
  Людоеда съедало одиночество.


М[редактиране]


 • Малък енциклопедист.
  Малый энциклопедист.


 • Мечтата на робота е… да стане личност.
  Мечта робота: стать личностью.


 • Минута само, не влизайте! Тъкмо да си прикрия душата.
  Минуточку, не входите! Я только прикрою душу.


 • Мислителите - много. Но мислещите са къде по-малко.
  Мыслителей много. Мыслящих - куда меньше.


 • Мъката може да се удави във вино, ако виното е много, а мъката - малко.
  Можно утопить горе в вине, если много вина и мало горя.


Н[редактиране]


 • На котки и мишки обичат да играят само котките.
  В кошки-мышки любят играть только кошки.


 • Назначили ли са те за гений - няма и да се откажеш, я.
  Назначили гением - не отвертишься!


 • Най-важното е да умееш да избираш най-важното.
  Главное - уметь выбрать главное!


 • Най-големите обиди са дребните.
  Самые большие обиды - мелкие.


 • Най-много аварии има по пътя на справедливостта.
  Больше всего аварий на дороге справедливости.


 • Най-трудно е да говориш от душа със самия себе си.
  Труднее всего поговорить по душам с самим собой.


 • Най-трудно е да се научим да крачим по правия път, без да се отбиваме.
  Труднее всего научиться шагать по прямому пути не сворачивая.


 • Най-трудно се установява глупостта, изказана афористично.
  Труднее всего определить глупость, сказанную афористично.


 • Най-трудно се утолява жаждата за власт..
  Труднее всего утолить жажду власти.


 • Наказващите ангели са по-страшни от наказващите демони.
  Карающие ангелы страшнее карающих демонов.



 • Нападнало ли ви е вдъхновение, не се съпротивлявайте.
  Если на вас напало вдохновение, не сопротивляйтесь!


 • Научна степен има. А степен на ученост?
  Ученая степень есть. А степень учености?


 • Не замърсявайте човешката среда.
  Не загрязняйте человеческой среды!


 • Не искай от приятелите много. Стига ти и това, че те считат за свой приятел.
  Не требуй от друзей многого. Хватит с них и того, что они считают тебя своим другом.


 • Не събуждай у мене звера. Ами ако се събуди заекък?
  Не буди во мне зверя. А вдруг проснется заяц?


 • Неволномислител.
  Невольнодумец.


 • Немият глас на съвестта.
  Немой голос совести.


 • Нулата се хвалела, че е абсолютна.
  Ноль хвастался, что он абсолютный.


 • Оптимист - по неволя.
  Оптимист поневоле.


О[редактиране]


 • Острият зрителен ъгъл повече говори за широта на възгледите, отколкото тъпият.
  Острый угол зрения больше говорит о широте взгляда, чем тупой.


 • От живота вземаше всичко - но в дълг.
  Брал все от жизни, но все - в долг.


 • Отдалечават ни най-често приближените.
  Отдаляют чаще всего приближенных.


 • Отначало се разделят пътеките, а после пътищата.
  Сперва расходятся дороги, потом - пути.


П[редактиране]


 • Падна духом, а пречупването бе в съзнанието.
  Упал духом, а перелом в сознании.


 • Панаир на суетата: - Я! Че всичките лица са май познати.
  Ярмарка тщеславия: - Ба! Знакомые все лица!


 • Погледни се отстрани и ще видиш непознат.
  Погляди на себя со стороны и увидишь незнакомца.


 • Правилните мисли често идват тогава, когато вече не си способен да извършваш правилни постъпки.
  Правильные мысли часто приходят тогда, когда ты уже не в силах совершать правильные поступки.


 • Пред съда на потомството явяването не е задължително.
  На суд потомства явка необязательна!


 • Преди да се сдобиеш със собствено "Аз", научи се да се ползваш от него.
  Прежде чем иметь собственное "Я", научись им пользоваться.


 • Представяше действителното за желано. Боеше се, че ще го урочасат.
  Выдавал действительное за желаемое. Боялся, что сглазят.


 • Пришивайки етикет на човека, да не се убодеш.
  Пришивая человеку ярлык, не уколись.


 • Протекция със знак за качество.
  Протекция со знаком качества.


 • Първата крачка е трудна, когато отстъпваш назад.
  Первый шаг труден и когда пятишься назад.


С[редактиране]


 • Свои възгледи си нямаше, но вечно се отказваше от тях.
  Своих взглядов не имел, но вечно от них отказывался.


 • Свръхчовек! Постарай се да станеш човек!
  Сверхчеловек! Постарайся стать человеком!


 • Седем петъка той имаше на седмица и два почивни.
  Имел семь пятниц на неделе и два выходных.


 • Скромен е! Притеснява се да живее дори според средствата си.
  Скромняга! Стыдится жить по средствам!


 • Скъперничеството не се съобразява с чуждите загуби.
  Скупость не считается с чужими затратами.


 • Струва ли си да се търси мисълта там, където я има.
  Стоит ли искать мысль там, где она есть?


 • Събудете съвестта! Че доста похърква.
  Будите совесть! А то она похрапывает.


 • Сядайки върху Пегас, бъди подкован.
  Садясь на Пегаса, будь подкован.


Т[редактиране]


 • Така умееше да повдига въпроса, че той увисваше във въздуха.
  Так умел поднять вопрос, что тот повисал в воздухе.


 • Тежко е, когато трябва да се носи празното.
  Тяжело, когда несут пустое.


 • Ти, ако не си Шекспир, недей да правиш много шум от нищо.
  Если ты не Шекспир, не создавай много шума из ничего.


 • Толкова далече отлетя на крилете на любовта, че въобще не се и върна.
  Так далеко улетел на крыльях любви, что и не вернулся.


 • Трябва ли да знаеш своите възможности, за да извършиш невъзможното.
  Надо ли знать свои возможности, чтобы совершить невозможное?


 • Тъжните неща, изречени обаче весело, изглеждат още по-тъжни.
  Грустные вещи, сказанные весело, кажутся еще более грустными.


У[редактиране]


 • У човека може да се убие и човека, и звера, в зависимост от това каква цел се преследва.
  Убить в человеке можно и человека и зверя, смотря какую цель преследовать.


 • Уверено изказаната глупост, говори за това, че глупакът е все пак с характер.
  Уверенно сказанная глупость говорит о том, что глупец-то с характером.


 • Умът също толкова отличава човека от маймуната, колкото и човека от човека.
  Ум не столько отличает человека от обезьяны, сколько человека от человека.


Ф[редактиране]


 • Филмът ми беше широко осветен в пресата! Защото беше блед.
  Мой фильм широко освещался в прессе! - Это потому, что тусклый.


Х[редактиране]


 • Хвърляйки думите си на вятъра, не чакай, че ще станат крилати.
  Бросая слова на ветер, не жди, что они станут крылатыми.


 • Храбрите сърца не само бият, но и се сражават.
  Отважные сердца не только бьются, но и сражаются.


Ч[редактиране]


 • Че за какво ми е на мене палмата на първенството! А плодовете й къде са.
  Что мне пальма первенства! Где плоды?


 • Човека го влече човек, човечето пък - нужното човече.
  Человек тянется к человеку, человечек - к нужному человечку.


Щ[редактиране]


 • Ще преживеем и ще видим.
  Переживем - увидим!


Ю[редактиране]


 • Юмрукът е винаги целенасочен.
  Кулак всегда целенаправлен.