Направо към съдържанието

Александър Фюрстенберг

От Уикицитат

Александър Фюрстенберг е популярен рускопишещ сатирик и афорист от немски произход. Роден и работил в бившия Съветски съюз, след разпадането му той се преселва в Германия и живее там до края си през 2003 г.


 • Три поучения са равни на едно оскърбление.
  Три поучения равны оскорблению.


 • Ако обявяват успеха за поражение, значи това е голям успех.
  Если успех объявляют поражением, значит, это большой успех.


 • Ахилесовата глава.
  Ахиллесова голова.


 • Безизходни положения няма. Но има положения, за които няма вход.
  Безвыходных положений нет. Но есть положения, в которые нет никакого входа.


 • Бие тревога..., продължавайки да дреме.
  Бьет в набат, продолжая дремать.


 • Глупостта, както и времето, никога не свършва.
  Глупость, как и время, никогда не кончается.


 • Глупакът ще си изгони госта. Умният ще си поиска заем.
  Дурак прогонит гостя. Умный попросит взаймы.


 • Да имаш право... не значи да си прав.
  Иметь право – не значит быть правым.


 • Дадоха подкуп и законността възтържествува.
  Дали взятку – и восторжествовала законность.


 • Дори да не разбират, достатъчно е да хвалят.
  Пусть не понимают, лишь бы хвалили.


 • Желая всичко най-добро… на вашите врагове.
  Желаю всего наилучшего вашим врагам.


 • Запомняй истината – може да се наложи и да излъжеш.
  Запоминай правду – возможно придется солгать.


 • Изискваше всичко да си отиде по местата – и остана без място.
  Требовал, чтобы все стало на свои места, – и остался без места.


 • Изкуството изисква жертви…, но това не трябва да са зрителите.
  Искусство требует жертв, но ими не должны стать зрители.


 • Излишъкът от ум – това му е и недостатъкът.
  Избыток ума – это и есть его недостаток.


 • Как ще постъпи хуманистът, виждайки, че към спящия човекоядец се прокрадва крокодил?
  Как поступит гуманист, увидев, что крокодил подкрадывается к спящему людоеду?


 • Капитанът знае всичко. Но плъховете знаят повече.
  Капитан знает все. Но крысы знают больше.


 • Когато изключението стане правило, то не допуска никакви изключения.
  Когда исключение становится правилом, оно не допускает никаких исключений.


 • На лъжата краката са къси… Но какви са й мускулести глезените!
  У лжи короткие ноги… Но какие мускулистые икры!


 • Надяна трънения венец. И отиде да се фотографира.
  Надел терновый венок. Пошел фотографироваться.


 • Не всичко, което е завършило добре, е следвало въобще да се започва.
  Не всё, что хорошо кончилось, следовало начинать.


 • Не е възможно да се сътворяват чудеса, оставайки светец.
  Нельзя творить чудеса, оставаясь святым.


 • Не четеше нищо друго, освен морал.
  Ничего не читал, кроме морали.


 • Нерядко този, от когото зависи всичко, прави всичко, което зависи от него, за да покаже, че от него нищо не зависи.
  Нередко тот, от кого все зависит, делает все, что от него зависит, чтобы показать, что от него ничего не зависит.


 • Някои лъжи са изцяло изтъкани от истини.
  Иная ложь целиком соткана из правды.


 • Няма факт, който не би могъл да се изопачи.
  Нет факта, которого нельзя извратить.


 • Особено се срамуват от подлостта…, ако не са успели да я доведат до край.
  Особенно стыдятся подлости, если не удалось довести ее до конца.


 • Осъждай лъжата..., докато все още не е станала истина.
  Осуждай ложь, пока она не стала правдой.


 • От своите грешки се учат, а от чуждите правят кариера.
  На своих ошибках учатся, на чужих – делают карьеру.


 • Отредена му е каюта първа класа. На кораба на глупаците. — като асоциация с емблематичната книга "Корабът на глупците" на немския учен и писател-хуманист от ХV век Себастиян Бранд
  Ему положена каюта первого класса. На корабле дураков.


 • Отсъствието на мисли не пречи да бъдем единомишеници.
  Отсутствие мыслей не мешает быть единомышленниками.


 • Плагиатът помага на автора да осъзнае ценността на своята работа.
  Плагиатор помогает автору понять ценность его работы.


 • Плитко плава, ама как само мъти водата.
  Мелко плавает, но как мутит воду.


 • По-доброто е враг на още по-доброто.
  Лучшее – враг еще лучшего.


 • Подозренията са по-упорити от фактите.
  Подозрения упрямее фактов.


 • Пустото най-лесно се носи.
  Легче всего нести пустое.


 • Романът бе създаден в течение на две години; сценарият – за половин; още едина година отиде за снимки; и всичото това, за да може зрителят да си поспи спокойно час и половина.
  Роман создавался в течение двух лет; сценарий – полгода; еще год ушел на съемки; и все это для того, чтобы зритель спокойно поспал полтора часа.


 • Талантлив? И защо не е уволнен?!
  Талантлив? А почему не уволен?!


 • Търгуват не със съвестта, а с нейното отсъствие.
  Торгуют не совестью, а ее отсутствием.


 • Служебната стълба перила няма.
  У служебной лестницы нет перил.


 • Химера, носеща доход, – това си е вече реалност.
  Химера, приносящая доход, – это уже реальность!


 • Човек на делото, което никога не съвпада със словото.
  Человек дела, которое никогда не совпадает со словом.