Направо към съдържанието

Ада Лавлейс

От Уикицитат

Огъста Ада Кинг, графиня на Лавлейс (англ. Augusta Ada King, Countess of Lovelace, 1815–1852) е английска аристократка и математичка, дъщеря на роматичния поет лорд Байрон. Тя е първият признат програмист в историята на техниката, написала първите инструкции за работата на аналитичната машина на Чарлз Бабидж. В последствие на нейно име е наречен един от първите програмни езици Ada.


 • Съвсем на място може да се каже, че Аналитичната машина тъче алгебрични модели също както жакардовият стан тъче цветя и листа.
  We may say most aptly, that the Analytical Engine weaves algebraical patterns just as the Jacquard-loom weaves flowers and leaves.


 • Целта, за която тази машина е била специално изобретена и настроена да изпълнява, е да изчислява морски и астрономически таблици.
  The purpose which that engine has been specially intended and adapted to fulfil, is the computation of nautical and astronomical tables.


 • Предназначението на машината в действителност е да даде възможно най-голяма практическа ефективност на ресурсите за числени интерпретации на висшата наука на анализа, докато използва процесите и комбинациите на последния.
  The object of the engine is in fact to give the utmost practical efficiency to the resources of numerical interpretations of the higher science of analysis, while it uses the processes and combinations of this latter.


 • Желателно е да обясним, че с думата операция обозначаваме всеки процес, който променя взаимното отношение на две или повече неща, от какъвто и вид да е това отношение. Това е най-общо определение и то включва всички предмети във Вселената.
  It may be desirable to explain, that by the word operation, we mean any process which alters the mutual relation of two or more things, be this relation of what kind it may. This is the most general definition, and would include all subjects in the universe.


 • Но науката за операциите, извлечени от по-специално математиката, е наука сама за себе си и разполага със своя собствена абстрактна истина и стойност, точно както логика има своя собствена истина и стойност, независимо от областите, в които можем да се прилагат нейните разсъждения и процеси.
  But the science of operations, as derived from mathematics more especially, is a science of itself, and has its own abstract truth and value; just as logic has its own peculiar truth and value, independently of the subjects to which we may apply its reasonings and processes.


 • Аналитичната машина е въплащение на науката на операциите, конструирана със специално отношение към абстрактното число като обект на тези операции.
  The Analytical Engine is an embodying of the science of operations, constructed with peculiar reference to abstract number as the subject of those operations.


 • Аналитичната машина, напротив, може да събира, изважда, умножава или дели с еднаква лекота, и изпълнява всяка от тези четири операции непосредствено, без помощта на някой от другите три.
  The Analytical Engine, on the contrary, can either add, subtract, multiply or divide with equal facility; and performs each of these four operations in a direct manner, without the aid of any of the other three.


 • Една от основните цели е да се избере такъв режим, които е в състояние да се намали до минимум времето, необходимо за приключване на изчислението.
  One essential object is to choose that arrangement which shall tend to reduce to a minimum the time necessary for completing the calculation.


 • Аналитичната машина няма претенции да дава начало на каквото и да било. Тя може да направи всичко, което знаем как да й наредим да направи. Тя може да следва анализите, но няма способността да предвижда аналитичните отношения или истини. В нейната компетентност е да ни съдейства само за това, което вече знаем.
  The Analytical Engine has no pretensions whatever to originate anything. It can do whatever we know how to order it to perform. It can follow analysis; but it has no power of anticipating any analytical relations or truths. Its province is to assist us in making available what we are already acquainted with.


Източници