Михаил Пришвин

От Уикицитат
(пренасочване от Михаил Михайлович Пришвин)
Направо към навигацията Направо към търсенето
Уикипедия
Уикипедия разполага със статия за Михаил Пришвин

Михаѝл Михàйлович Прѝшвин (рус. Михаил Михайлович Пришвин, 1873–1954) е руски писател, автор на произведения за природата, ловни разкази и произведения за деца, събирач на народни приказки и легенди, агроном по образование.


 • Без усета за съвременност художникът си остава непризнат.
  Без чувства современности художник останется непризнанным.


 • Безсилният не може нищо да каже за истината.
  Бессильный человек ничего не может сказать о правде.


 • Бракът е средството да се спасиш от страстта в любовта.
  Брак есть средство спасения себя от страсти в любви.


 • В държавното управление има неща, към които един писател не бива да се приспособява, защото това са "временни мерки". Приспособяването на писателя към съвременността е изискване на времето, но ако писателят се приспособява, към "временните мерки", то започват да протестират дори самите администратори.
  Есть вещи в государственном управлении, к которым нельзя приспосабливаться писателю потому, что эти вещи есть "временные меры". Приспособление писателя к современности есть требование времени, но если писатель приспосабливается к "временным мерам", то начинают протестовать даже сами администраторы.


 • В любовта можеш да стигнеш до където си искаш, всичко ще ти се прости – само не и навикът.
  В любви можно доходить до всего, все простится, только не привычка.


 • Вниманието е основният заряден орган за душата – за всяка душа едновременно: и за великата, и за малката.
  Внимание есть основной питательный орган души, всякой души одновременно: великой и маленькой.


 • Въздържай се да мислиш без участието на сърцето.
  Бойся думать без участия сердца.


 • Да обичаш врага си значи да се бориш с неговата зла обсебеност, да се бориш за пленения от злото човек.
  Любить врага – это значит бороться с его злой одержимостью, бороться за плененного злом человека.


 • Да обичаш значи да се бориш за любимия човек.
  Любить – это значит бороться за любимого человека. • Да, необходимо ни е щастие, обаче какво? Има щастие случайно – Господ да му е на помощ. Но би ни се искало щастието да идва като заслуга.
  Да, конечно, счастье необходимо, но какое? Есть счастье – случай, – это бог с ним. Хотелось бы, чтобы счастье пришло как заслуга.


 • Децата учат възрастните да не се потапят изцяло в работата си и да остават свободни.
  Дети учат взрослых людей не погружаться в дело до конца и оставаться свободными.


 • Доброто само по себе си не ни изглежда такова на външен вид и може да ни убеди само ако го е осветила красотата. Ето защо работата на художника е – избягвайки съблазните на красивото зло – да превърне красотата в слънце за добротата.
  Добро само по себе не кажется на вид и убеждает нас, только если осветит его красота. Вот почему дело художника – это, минуя соблазн красивого зла, сделать красоту солнцем добра. • За някои природата – това са дървата, въглищата, рудата или вилаата, или просто пейзажа. За мен природата е средата, всред която като цветя израстват нашите човешки таланти.
  Для иных природа – это дрова, уголь, руда, или дача, или просто пейзаж. Для меня природа – это среда, из которой, как цветы, выросли все наши человеческие таланты.


 • За правдата трябва да се държим, истината трябва да я търсим.
  Правды надо держаться, – истину надо искать.


 • …Затова и се радваме, попадайки в природата, защото идваме на себе си.
  ... Потому мы и радуемся, попадая в природу, что тут мы приходим в себя.


 • Идеалът е в движението: тъгата и щастието с еднаква сила могат да разчистят или да преградят пътя.
  Идеал – движение:горе и счастье одинаково могут открыть и закрыть путь.


 • Индивидуализмът е подчертавана слабост.
  Индивидуализм есть подчеркнутая слабость.


 • Истинската любов е нравствено творчество.
  Истинная любовь есть нравственное творчество.


 • Красотата не се оглежда за доброто, но хората стават по-добри от нея.
  Красота на добро и не смотрит, но люди от нее становятся добрее.


 • Лицемерието е да мериш постъпките си не пред собствената си съвест, а пред лицето на другите.
  Лицемерие – мерить поступки не перед своей совестью, а перед лицом других.


 • Любовта е единствената достойна удивителна сила на земята.
  …Любовь на земле есть единственная достойная удивления сила.


 • Любовта е непозната територия и ние всички плуваме към нея всеки на своя си кораб, и всеки от нас е капитан на собствения си кораб и води кораба по свой собствен път.
  Любовь – это неведомая страна, и мы все плывем туда каждый на своем корабле, и каждый из нас на своем корабле капитан и ведет корабль своим собственным путем.


 • Мирът на земята е възможен само при определено хармонично съотношение на душата с разума. Господството на разума води до гола техника и до война.
  Мир на земле возможен лишь при каком-то гармоническом соотношении души с разумом. Господство же разума приводит к голой технике и к войне.


 • Мислите също се раждат както децата и те също трябва да бъдат дълго износвани, преди да бъдат пуснати на белия свят.
  Мысли тоже рождаются, как живые дети, и их тоже долго вынашивают, прежде чем выпустить в свет.


 • Морализирането – това е творчеството на бездарните хора.
  Морализирование – это творчество бездарных людей.


 • Най-висшата нравственост е, когато жертваш своята личност в полза на колектива. Най-висша безнравственост е, когато колективът жертва личността в своя полза.
  Высшая нравственность – это жертва своей личностью в пользу коллектива. Высшая безнравственность – это когда коллектив жертвует личностью в пользу себя самого.


 • Най-доброто, което пазя у себе си, е живото чувство към хубавите хора.
  Лучшее, что я храню в себе, это живое чувство к хорошим людям.


 • Най-трудното в изкуството са думите – това е като да станеш съдия на самия себе си.
  Самое трудное в деле искусства слова – это сделаться судьей самого себя.


 • Началото на любовта е във вниманието, после – в избора, а после – в постижението.
  Начало любви – во внимании, потом – в избрании, потом – в достижении.


 • Не всяка сила стои зад правдата и не всяка правда се налага със сила.
  Не всякая сила стоит за правду, но всякая правда заявляет о себе силой


 • Не е страшно, ако те съдят, страшно е, ако при всеобщия смях те и оправдаят!
  Не страшно, что будут судить, а страшно, что при общем смехе еще и оправдают!


 • Нищо не разбирам от стихове. Истинската проза може да бъде къде по-поетична.
  Ничего не понимаю в стихах. Настоящая проза может быть куда поэтичней. • Някои хора, да ги наречем делови, намират мотиви за своите действия непосредствено в живота, а други, мечтатели, се ръководят в постъпките си от мотиви, пречупени през тяхната душа.
  Одни люди, назовем их деловые, получают мотивы своих действий непосредственно от жизни, другие, мечтатели, в поступках своих руководствуются мотивами, качественно преломленными в их душе.


 • Обществото се държи от типове и се движи от характери.
  Общество держится типами и движется характерами.


 • Правдата е общата съвест на хората.
  Правда – это общая совесть людей.


 • Правдата е победата на съвестта у човека.
  Правда – это победа совести в человеке.


 • Първото условие за сближаване е искреността.
  Первое условие для сближения – искренность.


 • Радостта и щастието са деа на любовта, но самата любов като сила – е търпение и съчувствие.
  Радость и счастье – это дети любви, но сама любовь, как сила, – это терпение и жалость. • Свободната любов без обети и клетви е възможна само между равни, за неравните е предвиден бракът като неподвижна форма.
  Свободная любовь без обетов и клятв возможна лишь между равными, для неравных положен брак, как неподвижная форма.


 • Талантът – това е способността лично да изразиш онова, за което мнозина несъзнателно са се борили.
  Талант – это способность лично выразить то самое, за что боролись многие бессознательно.


 • Този човек, когото ти обичаш в мене, естествено е по-добър от мене – аз не съм такъв. Но ти ме обичай и аз ще се постарая да стана по-добър от себе си.
  Тот человек, кого ты любишь во мне, конечно, лучше меня: я не такой. Но ты люби, и я постараюсь быть лучше себя.


 • Трудовият процес, ако е свободен, свършва с творчество.
  Трудовой процесс, если он свободен, кончается творчеством.


 • …Трябва да мечтаем колкото се може повече и колкото се може по-силно, за да може бъдещето да се превърне в настояще.
  …Надо мечтать как можно больше, как можно сильнее мечтать, чтобы будущее обратить в настоящее.


 • Хората са се научили да се ползват от всичко, само не и от свободата си. Може би да се бориш с нуждата и крайната необходимост е доста по-лесно, отколкото със свободата. В нужда хората се закаляват и живеят с мечти за свободата. Но ето, че идва свободата и хората не знаят какво да правят с нея.
  Всем научились пользоваться люди, только не научились пользоваться свободой. Может быть, бороться с нуждой и крайней необходимостью гораздо легче, чем со свободой. В нужде люди закаляются и живут мечтой о свободе. Но вот приходит свобода, и люди не знают, что с ней делать.


 • Художникът трябва да чувства вечността и в същото време да си остава съвременен.
  Художник должен чувствовать вечность и в то же время быть современным.


 • Човек трябва да чува пулса на времето, но да върви по своя си път.
  Человеку нужно слышать тон времени и идти по своей тропе.